JNVR 2015

De juniorenvereniging van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Het bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met het streven uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger te hebben. We hebben aandacht voor opleiding gerelateerde zaken zoals het periodieke onderwijs, het (elektronisch) portfolio, het opleidingsklimaat en rechten en plichten van de AIOS. In een bredere context neemt één van de leden daarvoor ook deel aan de vergaderingen van De Jonge Specialist, ontstaan uit een fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG. Daarnaast hebben de bestuursleden van de JNVR een rol binnen de NVR door deel te nemen aan NVR bestuursvergaderingen, visitaties en plaats te nemen in verschillende commissies (zoals de Beroepsbelangencommissie, Onderwijscommissie, de PR commissie en de Commissie Kwaliteit). Tenslotte organiseert de JNVR jaarlijks het sociale avondprogramma van de Najaarsdagen en bevordert zij het contact tussen de reumatologen in opleiding onderling door de jaarlijkse AIOSdag te ondersteunen. De commissies binnen de NVR waarin de JNVR vertegenwoordigd is, staan hieronder nogmaals op een rijtje:

 1. NVR bestuur (voorzitter JNVR)
 2. Concilium Rheumatologicum
 3. Beroepsbelangencommissie (BBC)
 4. Onderwijscommissie
 5. PR-commissie
 6. Accreditatiecommissie
 7. Commissie Kwaliteit
 8. Werkgroep Elektronisch Portfolio
 9. Organisatie najaarsdagen

Doelstellingen JNVR

De juniorenvereniging van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Haar voornaamste doelstellingen zijn:

 1. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog.
  Door bijdrage aan de ontwikkeling van het periodiek onderwijs, het elektronisch portfolio, het individueel opleidingsplan, discussies omtrent opleidingsduur en bijdrage aan visitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrierebeurs.
 2. Kennis en bewustwording vergroten bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg.Door informatievoorziening via de website en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag en via terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist.
 3. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg.Door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de AIOS.
 4. Bevorderen van contact tussen AIOS reumatologie onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR.
  Door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing van de website.

Leden

Dhr. dr. J.L.G. Vosters, Jelle
Voorzitter bestuur
E-mail: j.l.vosters@amc.uva.nl

Mijn naam is Jelle Vosters, sinds oktober 2013 ben ik begonnen met de vervolgopleiding reumatologie in het AMC te Amsterdam. Sinds oktober 2014 ben ik voorzitter van de JNVR. Als voorzitter ben ik lid van het NVR bestuur, waarbij ik de belangen behartig van de junioren. Voor 2015 hebben we een aantal speerpunten laten opnemen in het NVR-jaarplan, zoals ‘reumatologie overstijgend’ onderwijs dat de AIOS klaarstoomt om te werken als jonge klare, het zichtbaar maken van de reumatologie bij studenten en actieve inzit van JNVR bestuursleden in alle NVR commissies. Als NVR bestuurslid krijg en heb ik een mooi overzicht van wat er allemaal in de verschillende commissies afspeelt. Tevens zit ik de JNVR bestuursvergaderingen voor. Overigens is het enorm leerzaam om te zien wat er allemaal speelt op beleids- en organisatieniveau binnen de NVR. Last but not least is het sociale aspect van de JNVR heel erg leuk. Je leert AIOS en reumatologen via commissies/bestuur kennen door heel het land. Een aanrader voor iedereen!

Mw. M. Kleibeuker, Marjolein
Lid voor De Jonge Specialist, Werkgroep elektronisch portfolio
E-mail: M.Kleibeuker-2@umcutrecht.nl

Mijn naam is Marjolein Kleibeuker, sinds januari 2014 begonnen met de vervolgopleiding reumatologie in het UMC Utrecht. Tot 2017 hoop ik zoveel mogelijk uit mijn opleiding te halen! Binnen het UMC Utrecht richt ik mij op de profielen Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap en echografie. Daarbuiten vertegenwoordig ik de JNVR binnen de Raad Juniorenverenigingen van de Jonge Specialist, een overkoepelende organisatie voor belangenbehartiging van alle AIOS in Nederland. Tijdens deze vergaderingen leer ik veel over de organisatie van de zorg in Nederland, vormgeving van de specialistenopleidingen en denk ik mee over ontwikkelingen van bijvoorbeeld het Individueel Opleidingsplan, de overgang naar de Federatie Medisch Specialisten en verkorting van de opleiding tot specialist. Verder hoop ik mij het komende jaar in te gaan zetten voor een landelijk digitaal portfolio voor alle reumatologie-AIOS.

Mw. A.M. Wennemers, Anne
Lid Onderwijscommissie en Commissie Kwaliteit
E-mail: annewennemers@aol.nl

In mei 2011 heb ik de overstap gemaakt van de interne geneeskunde naar de reumatologie. Het perifere deel van mijn vervolgopleiding reumatologie heb ik gevolgd in de St Maartenskliniek en inmiddels ben ik bezig met het laatste onderdeel van mijn opleiding in het Radboudumc. In augustus 2015 verwacht ik mijn opleiding af te ronden en op dit moment ben ik me aan het oriënteren op de arbeidsmarkt als reumatoloog. Binnen de opleiding tot reumatoloog hebben de kinderreumatologie en echografie mijn speciale interesse.
Vanuit het JNVR bestuur ben ik lid van de onderwijscommissie die verantwoordelijk is voor het landelijke onderwijsprogramma voor alle AIOS reumatologie. Sinds kort neem ik ook deel aan de commissie kwaliteit waar een breed scala aan kwaliteit gerelateerde onderwerpen als praktijkvariatie, doelmatig voorschrijven, richtlijnen, visitaties en complicatieregistratie de revue passeren.
Verder ben ik als voorzitter van het KNMG district Groot Gelre betrokken bij organisatie van vakinhoudelijke symposia over specialisme overstijgende onderwerpen en ontwikkeling in de gezondheidszorg. Ook ben ik in deze functie zijdelings betrokken bij de ontwikkelingen binnen de KNMG en de federatie medisch specialisten.

Dhr. D.M. Bruining, Martijn
Lid Concilium
E-mail: martijn_br@yahoo.com

Mijn naam is Martijn Bruining, 5e jaars AIOS reumatologie in het UMC Groningen. Mijn taak binnen de JNVR is als AIOS-lid van het Concilium mee te gaan naar opleidingsvisitaties. Lid zijn van de visitatiecommissie geeft mij de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te krijgen van andere opleidingsziekenhuizen en tevens adviezen te geven om de opleiding tot reumatoloog te optimaliseren. Mogelijk kan ik binnenkort persoonlijk kennis met u maken in het kader van een opleidingsvisitatie.

Mw. J. Spierings, Julia
Lid Commissie onderwijs en Beroepsbelangencommissie
E-mail: postvoorjulia@gmail.com

Mijn naam is Julia Spierings, en sinds maart 2014 ben ik met de vervolgopleiding tot reumatoloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum begonnen. Als junior lid van de beroepsbelangen commissie leer ik over actuele zaken die spelen op gebied van organisatie en financiering van zorg. Een belangrijk en erg veranderlijk gebied, waar je als AIOS in de opleiding of als geneeskundestudent weinig van mee krijgt. Juist om deze reden organiseren we in 2015 de landelijke AIOS dag met thema’s als doelmatigheid van de zorg, het spanningsveld tussen de farmaceut, verzekeraar en dokter en de nieuwe maatschap structuren.
Daarnaast denk ik als lid van de commissie onderwijs mee over de invulling van het landelijk onderwijs voor de AIOS reumatologie.
Door lid te zijn van de JNVR kom ik in aanraking met nieuwe en interessante aspecten van ons vakgebied en leer ik een hoop collega’s in de rest van Nederland kennen. Een ontzettend leuke en nuttige ervaring!

Mw. I. Kuntzel, Inge
Lid Concilium
E-mail: ingekuntzel@gmail.com

Mijn naam is Inge Kuntzel, sinds januari 2013 ben ik begonnen met de vervolgopleiding in het Atrium medisch centrum Heerlen en inmiddels in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Sinds oktober 2013 neem ik namens de JNVR zitting in het Consilium Rheumatologicum en de Visitatiecommissie. Van hieruit hoop ik mee te kunnen denken over de invulling en uitvoering van de opleiding tot reumatoloog. Als AIOS lid van de visitatie commissie doe ik mee aan opleidingsvisitaties. Zo hoop ik mee te werken de kwaliteit van de opleiding nog beter te maken.

Mw. dr. K. Visser, Karen
Lid PR commissie/website en Commissie Kwaliteit
E-mail: k.visser@lumc.nl

Mijn naam is Karen Visser, sinds juni 2013 begonnen met de vervolgopleiding tot reumatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Als junior lid van de PR Commissie, heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van de vernieuwde website zoals u die nu voor zich heeft. De site is niet alleen in een moderner jasje gestoken, ook heeft deze meer actuele nieuwswaarde gekregen en zal zij de herkenbaarheid van en het contact tussen reumatologen (i.o.) onderling bevorderen. De site gaat hopelijk dienen als dagelijkse uitgangspagina van waaruit u snel en gemakkelijk informatie kan vinden voor de dagelijkse praktijk c.q. opleiding. Ook is de rubriek Diagnose in Beeld nieuw licht ingeblazen en graag vraag ik u om interessante casuïstiek te delen. Naast deze PR werkzaamheden neem ik deel aan de Commissie Kwaliteit waar ik een inkijkje krijg in de complexe wereld van kwaliteitsindicatoren, complicatieregistraties en richtlijnen. Het leveren van evidence-based medicine en patiëntgerichte doelmatige zorg raakt aan de kern van ons vak en daarom is het belangrijk en leerzaam dat wij als jonge reumatologen hierbij betrokken worden. Door lid te worden van de JNVR heb ik een bredere blik op het vakgebied en meer inzicht in de activiteiten van de vereniging gekregen, maar bovenal veel nieuwe enthousiaste collega’s leren kennen; ik kan het iedere AIOS aanraden!  

Mw. dr. P. Veldt-Kok, Petra
Lid Commissie Kwaliteit
E-mail: p.veldt-kok@lumc.nl

Mijn naam is Petra Veldt- Kok, 6e jaar AIOS reumatologie in het LUMC, op dit moment werkzaam in het Hagaziekenhuis in verband met mijn perifere stage. De huidige opleiding van AIOS is gericht op de ontwikkeling van de CanMEDS competenties. Naast medisch inhoudelijke aspecten van het vak, is er aandacht voor communiceren, samenwerken, organisatie en professionaliteit. Als junior lid van de commissie kwaliteit neem ik zitting in vergadering van de commissie informatie beleid en ben ik toehoorder bij de kwaliteitscommissie van de orde van medisch specialisten. Door mijn taak binnen het JNVR bestuur leer ik van ervaren collega’s over wat er zich buiten het perspectief van de spreekkamer afspeelt in de organisatie. De reumatologie en gezondheidszorg in het algemeen zijn aan veel veranderingen onderhevig, die invloed hebben op de AIOS, de reumatologen van de toekomst. Ik vind het belangrijk om in een vroege carrière fase meer zicht te krijgen op deze ontwikkelingen en wat deze betekenen in de praktijk. Daarnaast krijg ik hiermee tegelijkertijd de kans om actief mee te mogen denken. Tijdens het wetenschappelijke programma van de AIOS dag van 2015 proberen we ook onze collega AIOS hiervoor te enthousiasmeren. Met een bredere basis kunnen we ons steviger positioneren in het huidige krachtenveld van de verschillende belanghebbenden in het zorglandschap. Zo maken we ons sterk voor ons vak en bouwen aan een goede toekomst voor de reumatologie!

Mw. dr. F.E. van de Geijn, Fleur
Lid Concilium, Werkgroep elektronisch portfolio
E-mail: fleurvandegeijn@hotmail.com

Mijn naam is Fleur van de Geijn, momenteel ben ik AIOS reumatologie in het Erasmus MC in Rotterdam. Ik ben nog in opleiding tot mei 2015.

Namens de JNVR-bestuur neem ik sinds de zomer van 2013 zitting in het Consilium Rheumatologicum en de Visitatiecommissie. Binnen het Consilium houd ik me met de werkgroep ‘E-portfolio’ bezig met het opzetten van een E-portfolio voor de AIOS reumatologie. Deze bestaat nu nog niet. Daarom zijn we nu aan het inventariseren zijn wat er bij andere vakgebieden al is gedaan en zullen we daarop verder gaan bouwen. We hebben al een wensenlijst en veel ideeën. Verder ben ik lid van de werkgroep ‘Verkorting opleidingsduur’ en houden we ons bezig met het formuleren van ‘verkortings-mogelijkheden’, maar ook volgen we de recente regelgeving en wat andere vakgebieden doen. Ons doel is om voor de reumatologie een goede formule te vinden om aan de verkortingseisen te voldoen. 

Als AIOS-lid binnen de visitatiecommissie heb ik al enkele opleidingsvisitaties gedaan. Het is leerzaam en interessant om andere reumatologie opleidingsklinieken te visiteren en zo mogelijk aanvullingen te formuleren om een opleiding nog beter te maken. 

Binnen het JNVR-bestuur ben ik net als mijn andere collega’s ook betrokken bij het organiseren van het jaarlijkse feest tijdens de Najaarsdagen van de NVR. Elk jaar proberen we er weer een mooier feest van te maken. 

Mw. O.N. van Hall, Odile
Lid Accreditatie
E-mail: o.vanhall@vumc.nl

Mijn naam is Odile van Hall en ik ben sinds september werkzaam als AIOS reumatologie in het VUMC na aanvankelijk mijn perifere stage en vooropleiding in het Kennemer Gasthuis in Haarlem te hebben gedaan. Sinds november 2014 ben ik lid van het bestuur van de JNVR en maak ik deel uit van de accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt zeer diverse cursussen en nascholingen en kent accreditatiepunten toe. Het is heel leuk en informatief om te zien met hoeveel verschillende vakgroepen en dus ook cursussen ons vakgebied raakvlakken heeft en daarnaast meteen op de hoogte te zijn wat er qua scholingen aan zit te komen.

Mw. M. Dekkers, Marieke
Algemeen lid. Werkgroep elektronisch portfolio.
E-mail: marieke.dekkers@gmail.com

Mijn naam is Marieke Dekkers. Ik ben sinds januari 2014 werkzaam als AIOS reumatologie, eerst het perifere deel in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en vanaf januari 2015 in Medisch Spectrum Twente (MST). Sinds december 2014 ben ik lid van de JNVR om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van onze opleiding. Daarnaast is het leerzaam om een goed beeld te krijgen van het werk van de (J)NVR en de verschillende aspecten van het vakgebied reumatologie. Ik ga me in eerste instantie bezig houden met het opzetten van een digitaal portfolio voor de AIOS reumatologie.