Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818

Home

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van patiënten met reumatische ziekten.  

Een vereniging voor reumatologie

De vereniging is opgericht op 15 november 1945 als Nederlandse Vereniging van Rheumatologen en was destijds alleen bestemd voor reumatologen. Tegenwoordig is de NVR een vereniging voor reumatologie waarin niet alleen reumatologen en assistent-geneeskundigen in opleiding tot reumatoloog zich thuis voelen maar ook artsen, medisch specialisten en andere deskundigen zoals onderzoekers, die zich betrokken voelen bij de behandeling en zorg voor patiënten met reumatische ziekten.
De NVR kende aparte secties voor fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, de SWORA (Sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen) en de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) sectie reumatologie). Personen die deel uitmaken van deze secties worden aangeduid met "health professionals". De secties hebben zich verenigd in een divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie.
Naast natuurlijke personen kunnen organisaties die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging worden toegelaten als corporate member.

Wetenschappelijke vergaderingen

De NVR organiseert jaarlijks voor haar leden een aantal wetenschappelijke vergaderingen. Hierin worden de leden door middel van voordrachten op de hoogte gehouden en geschoold in onderwerpen met betrekking tot reumatologie. De zogenoemde najaarsdagen - een twee dagen durende wetenschappelijke vergadering die traditiegetrouw eind september wordt georganiseerd - trekken ieder jaar enkele honderden belangstellenden.

Vergaderingen 2015:
23 januari 2015, De Eenhoorn te Amersfoort
23-25 september 2015, Papendal te Arnhem

  

Kwaliteitsaspecten

De kwaliteit van de zorg voor patiënten met reumatische ziekten heeft de constante aandacht van de NVR. Een greep uit de vele activiteiten van de vereniging op dit gebied.

De NVR heeft eisen opgesteld waaraan iedere reumatoloog en reumatologenpraktijk moet voldoen om goede zorg te leveren aan patiënten met reumatische ziekten. Om dit te controleren worden reumatologenpraktijken gevisiteerd, d.w.z. aan de hand van gestructureerde vragenlijsten wordt beoordeeld of er kwalitatief goede zorg wordt verleend en of de opleiding tot reumatoloog aan de eisen voldoet.

Er zijn en worden richtlijnen ontwikkeld voor het doelmatig en doeltreffend medisch handelen van de reumatoloog.

Iedere reumatoloog dient zijn professionele deskundigheid op peil te houden door het volgen van bij- en nascholing. Om dit te waarborgen heeft de NVR een systeem van accreditatie ontwikkeld.

De NVR heeft een kwaliteitsparagraaf opgesteld. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Samenwerking en internationale contacten

De NVR heeft regelmatig contact met organisaties met gelijkgestemde doelen (bijvoorbeeld Reumapatiëntenbond, Nederlands Huisartsengenootschap, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandsche Internisten Vereeniging). De NVR onderhoudt goede betrekkingen met de Vereniging Nationaal Reumafonds.

De NVR streeft beleidsmatige inbreng na op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De NVR wordt vertegenwoordigd in de Medisch Specialisten Registratie Commissie, bij de Orde van Medisch Specialisten, bij het CBO-kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, in de sectie Reumatologie van de 'Union Européenne des Médicins Specialistes (UEMS)' en bij de European League Against Rheumatism (EULAR) en de International League Against Rheumatism (ILAR).


KWALITEITSPARAGRAAF.doc KWALITEITSPARAGRAAF.doc