Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818
Vereniging /

Lid worden?

Lidmaatschappen

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie kent gewone leden, aspirant leden, ereleden, buitengewone leden, corporate members en donateurs. In 2004 is een divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie opgericht.

Vereniging voor reumatologie

Gewone leden zijn artsen, die door de Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in het specialistenregister zijn ingeschreven als reumatoloog of als zodanig registreerbaar zijn.

Aspirant leden zijn artsen die door de Medisch Specialisten Registratie Commissie van de KNMG zijn toegelaten tot de opleiding tot reumatoloog.

Buitengewone leden zijn:

  • oud-reumatologen: niet meer practiserende reumatologen;
  • artsen, niet-reumatologen, en niet in opleiding tot reumatoloog, en andere academici die belangstellen in de reumatologie;
  • paramedici, die het merendeel van hun taak besteden aan de zorg voor reumapatiënten. Echter: zie onderstaande tekst over "Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie"

Corporate members zijn profit-organisaties die door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie beschouwd worden als sympathiserend met de doelstellingen van de vereniging. In concreto betreft het (farmaceutische) industrieën die niet alleen van belang zijn voor de directe patiëntenzorg (medicamenten), maar die ook onderwijs (nascholing) en wetenschappelijk onderzoek van en voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie kunnen steunen binnen de wettelijke kaders. Als corporate member kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek met motivatie aangaande bij het bestuur heeft ingediend. De ledenvergadering beslist over toelating.

Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. De ledenvergadering beslist over toelating.

Indien u lid wilt worden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, dan kunt u onder aan deze pagina het formulier downloaden.

Nederlandse health professionals in de reumatologie

Personen behorend tot de volgende disciplines/groeperingen:

  • fysiotherapie,
  • ergotherapie,
  • maatschappelijk werk,
  • SWORA (Sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen),
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afdeling reumatologie (V&VN reumatologie),

hebben zich verenigd in de divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR). Hierdoor kan men zich niet alleen nationaal maar ook internationaal beter profileren.

Indien u lid wilt worden van de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie dan klikt u hier.


Aanmeldingsformulier-NVR.doc Aanmeldingsformulier-NVR.doc