Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Beroepsbelangencommissie (BBC)

Samenstelling beroepsbelangencommissie

 • Dr. M. Gamala (voorzitter)
 • Dr. J.C.A. Broen (secretaris)
 • Dr. S. Wijngaarden
 • mevrouw J.J. Veris-van Dieren (toehoorder)
 • mevrouw A.M.G. van Meerendonk
 • mevrouw S.A. Vreugdenhil
 • mevrouw L. Vranken (namens Juniorensectie)
 • Dr. F.A.C. Koopman

De BBC is te bereiken via info@nvr.nl 

Voor het jaarverslag 2023 van de BBC, ga naar de volgende link (let op: u dient eerst in te loggen)

Informatie per thema

Taakherschikking

De Federatie Medisch Specialisten heeft in april 2024 een handreiking gepubliceerd om taakherschikking in de medisch-specialistische zorg zo optimaal mogelijk te implementeren. Het inzetten van taakherschikking helpt medisch specialisten samen met hun collega zorgverleners om passende zorg te leveren. In de handreiking ligt de focus op registratieve en financiële aspecten. De handreiking is te vinden via deze link.

Substitutie van zorg

Het structureel verplaatsen van zorgaanbod van het ziekenhuis naar eerste en anderhalvelijnszorg is een kernelement in VWS-beleid en daarom ook onderdeel van de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda in het Hoofdlijnenakkoord. Zorgverzekeraars zullen in de zorginkoop ook steeds vaker focussen op mogelijkheden voor substitutie en hierop de financiële kaders aanpassen. Dit heeft direct consequenties voor het zorgaanbod in de instelling en dus voor de medisch specialisten. De Federatie Medisch Specialisten heeft om deze reden een werkgroep Substitutie in het leven geroepen, met leden uit de Raad Beroepsbelangen en de Raad Kwaliteit. Deze werkgroep ontwikkelt een visie en monitort de landelijke ontwikkelingen. Uiteraard wordt er met betrekking tot substitutie nauw samengewerkt met de beroepsverenigingen voor huisartsen.

DOT

Sinds 2012 is er een gewijzigd registratie- en declaratiesysteem voor medisch specialistische prestaties. Waren er eerst 30.000 DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie), nu zijn er ongeveer 4.400 DOT’s (DBC’s Op weg naar Transparantie). De DOT-zorgproducten zijn medisch beter herkenbaar omdat zij specialisme-overstijgend zijn. Binnen DOT wordt de diagnose gekoppeld aan de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Een DOT-zorgproduct omvat het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling. De DOT-zorgproducten worden afgeleid uit de basisregistratie van het ziekenhuis. Op basis van de uitgevoerde activiteiten en verrichtingen in het ziekenhuis wordt via een landelijk algoritme (de grouper) bepaald welk product uiteindelijk kan worden gedeclareerd. Maar dan moet de behandeling wel correct geregistreerd zijn door de zorgverlener. DBC Onderhoud en de NZa werken samen met de partijen die betrokken zijn bij DOT (NVZ, NFU, ZN, ZKN, en de Federatie Medisch

Specialisten) aan de doorontwikkeling van DOT. Verdere ontwikkeling en verbeteringen aan het DOT-systeem worden via releases uitgeleverd aan het veld. DBC Onderhoud levert één beleidsrijke release per jaar uit en een tweetal kleine correctiereleases. Verzoeken voor doorontwikkeling of het corrigeren van fouten geeft u door via de website van DBC Onderhoud.

Duur DBC gewijzigd per 2015

De overheid heeft besloten om vanaf 2015 de looptijd van DOTs te verlagen naar 120 dagen om zodoende sneller en actueler over stuurinfo te kunnen beschikken. Voor ziekenhuizen en specialisten heeft dit naast meer actuele managementdata ook het voordeel van een meer constante cashflow. De NVR is daarom a priori niet tegen deze wijziging, maar voorziet wel problemen voor onze DBC-zorgproducten, die immers grotendeels chronisch zijn en derhalve op een looptijd van 360 dagen zijn gebaseerd. Deze worden in het nieuwe systeem geknipt in producten van 120 dagen, waardoor er relatief maar weinig producten overblijven, die onderling op deze ‘’korte’’ looptijd te weinig onderscheidend zijn. Bovendien treedt er een aanzienlijke uitval op van activiteiten, die plaatsvinden tussen 2 polibezoeken, die langer dan de looptijd van de DOT van 120 dagen uit elkaar liggen.

Logex benchmarkanalyse

De Logex Benchmarkanalyse geeft objectief inzicht in de prestaties per vakgroep. Benchmarken is wereldwijd verkozen tot een van de meest effectieve en hoogst gewaardeerde managementtools. Het zou een helder en eenduidig inzicht moeten geven op basis van vier pijlers:
1.Validatie:
>1000 controle –en validatiechecks op ontvangen data

 • ontvangst en verwerking ruwe brondata op patientniveau
 • valdidatierapport bvevindingen naar ziekenhuis en medische staf
 • opgave FTE formaties ter referentie

2.Draagvlak:
Afstemmen uitgangspunten voor analyse

 • methodologie ontwikkeld in samenwerking met medisch specialisten
 • jaarlijkse “APK Keuring” door Wetenschappelijke Verenigingen
 • in samenwerking met LAD voor specialisten in dienstverband

3.Benchmark:
Verschillende benchmarks voor optimale vergelijkbaarheid
->50 ziekenhuizen opgenomen in de benchmark

 • selectie peergroup per categorie ziekenhuis (SAZ-OvA-STZ)
 • verfijning voor vakgroepen met specifieke zorgtaken

4.Resultaten:
Visueel rapport met heldere inzichten

 • vergelijking op drie niveaus: operationeel, financieel en efficiency
 • spiegeling resultaten aan huidige formatie
 • plenaire -en vakgroeppresentatie

5. Link naar de normtijden reumatologie 2022 (let op: u dient eerst in te loggen)

Handreiking FTE model voor medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten heeft een “Handreiking FTE model voor medisch specialisten” gepubliceerd. Deze handreiking bevat uitgangspunten en handvatten voor gebruik fte input ten behoeve van benchmarkanalyses medisch specialisten in dienstverband en vrijgevestigd.

Handreiking Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel

De Federatie Medisch Specialisten heeft een handreiking gepubliceerd met handvatten en tips om tot een gewenste transitie van een prestatie(verdeel)model naar een capaciteitsbegroting (verdeel)model in medisch specialistische zorginstellingen te komen. Ter informatie treft u bijgaand een link aan naar de handreiking doorontwikkeling benchmarking welke op de website van de Federatie is gepubliceerd.

Wijzigingen Logex

In de methodiek van Efficiency parameter van het Prestatiemodel zijn sinds 2021 de volgende twee wijzigingen door Logex voor alle specialismen toegepast:

 • E-health wordt als ratio meegewogen in de score. Deze ratio maakt het aandeel e-health consulten van het totaal aandeel consulten inzichtelijk. In bepaling van de score wordt dit aandeel gespiegeld aan de benchmark, waarbij een hoger aandeel ook leidt tot hogere score.
 • Naast deze ratio blijft ook de Herhaalfactor meewegen in de bepaling van poliklinische Efficiency, waarin nu alle consulten worden meegenomen incl. e-health (niet alleen fysiek).

Wijziging registratie dagbehandeling

De BBC heeft de NZA geadviseerd over verandering van de registratie dagbehandeling. Op dit moment kan een dagbehandeling geregistreerd worden als een infuus meer dan 2 uur duurt. Zowel binnen de reumatologie als MDL leverde dit uitval op als een infuus korter duurde. Per 2020 veranderen de regels:

zorgactiviteit 039137 ‘Verstrekking biologicals per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen ’ wordt opgesplitst in twee nieuwe zorgactiviteiten:

039135 – Verstrekking biologicals per infuus bij niet-oncologische diagnosen (Deze wordt gelijkgesteld aan een dagbehandeling)

039136 – Verstrekking biologicals per injectie bij niet-oncologische diagnosen (Dit is geen typerende verrichting, maar alleen voor registratiedoeleinden)

De afleiding naar dbc-zorgproducten 131999040 en 131999026 (Dag 1-3) vindt nu plaats op basis van dagverpleging 1 t/m 3 en zal vanaf 2020 plaatsvinden op basis van dagverpleging 1 t/m 3 OF 1-3 verstrekkingen per infuus.

Voor die gevallen waarbij er meer dan 3 verstrekkingen worden geregistreerd in een subtraject wordt de afleiding naar dbc-zorgproducten 131999013 en 131999020 (Dag 4-8) uitgebreid met >3 verstrekkingen per infuus( 039135). De uitvraging wordt bij die dbczorgproducten: Dagverpleging 4 t/m 8 OF >3 verstrekkingen per infuus (039135).

Echografie reumatoloog

Met de Nza zijn we in overleg over een aanpassing van de omschrijving van 039406, echografie van het bewegingsapparaat. Zodat deze breder wordt en van toepassing is op alle echo’s die een reumatoloog maakt. In toenemende mate krijgen we signalen dat reumatologen ook echo’s van bv. Arterie temporalis, speekselklieren ed. maken. Voorlopig adviseren we deze onder de code 039406 te blijven registreren.

 

C. NUTTIGE WEBSITES:

 

Klik hier voor een overzicht van alle commissies.