JNVR 2017

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing en bijhouden van de website en facebookpagina.

Beleidsplan JNVR 2016-2017

Naar aanleiding van de vergadering van het JNVR bestuur in oktober 2016 zijn een aantal belangrijke doelstellingen en prioriteiten geformuleerd betreffende de huidige koers die de JNVR in wil slaan de komende jaren. Deze doelen zullen jaarlijks geëvalueerd, aangescherpt of aangepast worden.

Leden JNVR

Mw. dr. M. Herenius, Marieke

marieke-h

Werkgroep AIOS participatie, voorzitter
E-mail: m.m.herenius@amc.uva.nl

Mijn naam is Marieke Herenius en ik ben in april 2015 gestart met de opleiding tot reumatoloog Reade en inmiddels ben ik gestart in het AMC. Sinds maart 2016 ben ik lid van het bestuur van de JNVR en van de commissie kwaliteit. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid en dit veld is erg in beweging. De meeste kwaliteitsindicatoren zijn nu gericht op klinische zorg en er is nog heel veel ruimte om goede ideeën te bedenken voor poliklinische zorg, dus nog genoeg te doen. Verder is het ook erg leuk om regelmatig te horen hoe het in andere regio’s er aan toe gaat en ideeën uit te wisselen.

Mw. dr. A. Willemze, Annemiek

annemiek

Werkgroep Opleiding
E-mail: a.willemze@lumc.nl

Mijn naam is Annemiek Willemze, sinds december 2015 ben ik werkzaam als AIOS reumatologie in het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Sinds 1 maart 2016 ben ik lid van de JNVR en vertegenwoordig ik de JNVR binnen de beroepsbelangencommissie.  Dit geeft mij te mogelijkheid om meer te leren over de financiering en organisatie binnen de zorg. Veder vind ik het erg leuk om via de  JNVR mijn collega’s uit andere opleidingsregio’s te leren kennen.

Mw. S.M. Kuipers, Sanne


Werkgroep Opleiding
E-mail: s.m.kuipers@umcg.nl

Mijn naam is Sanne Kuipers. In 2012 ben ik begonnen met mijn opleiding reumatologie (regio Groningen). Vanaf dit jaar zal ik participeren in de werkgroep onderwijs waaronder ook de visitatiecommissie

Mw. E.M. van Soest, Eva

Werkgroep Communicatie
Email: e.vansoest@erasmusmc.nl

Mijn naam is Eva van Soest en sinds april 2016 ben ik bezig met de vervolgopleiding Reumatologie. Tot juni 2017 werk ik in het Sint Franciscus Gasthuis, en vanaf juli ga ik naar het Erasmus MC, beiden in Rotterdam. In het Sint Franciscus heb ik de stage Echografie gedaan, en in het EMC zal ik een stage Immunologie doen. Sinds februari 2017 neem ik plaats in het bestuur van de JNVR, in de werkgroep Communicatie. Vooralsnog ben ik vooral bezig met het opzetten van een periodieke nieuwsbrief vanuit de JNVR. Met deze nieuwsbrief willen we proberen de leden beter op de hoogte houden van wat er zoal speelt, o.a. m.b.t. de opleiding, ook buiten de eigen opleidingsregio, binnen de NVR en daarbuiten.

Mw. A.M.G. van Meerendonk, Aniek

Werkgroep Communicatie
Email: a.vanmeerendonk@vumc.nl

Mijn naam is Aniek van Meerendonk en sinds mei 2017 participeer ik in de JNVR. Sinds december 2015 ben ik AIOS reumatologie binnen het OOR VUMC Amsterdam, waarvan ik de eerste 7 maanden in het Spaarne Gasthuis in Haarlem heb gewerkt. Binnen de JNVR hoop ik mij in te zetten voor de werkgroep communicatie, om zo bij te dragen aan onder andere de nieuwsbrief en de promotiewebsite. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in  onderwerpen die binnen de beroepsbelangencommissie aanbod komen. In mei 2018 zal de landelijke AIOS dag in Amsterdam plaatsvinden vanuit het OOR VUmc  welke ik uiteraard (mede) zal organiseren.  Ik hoop nog 1,5 jaar enthousiast deel uit te kunnen maken van de JNVR en zo mijn horizon te verbreden.

Dhr. K.J.B. Bhansing, Kavish

Werkgroep Communicatie, lid Beroepsbelangencommissie (BBC)
E-mail: kjbhansing@hotmail.com

 

 Mijn naam is Kavish Bhansing en ik ben sinds augustus 2016 gestart met de vervolgopleiding Reumatologie in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem. Per 1 september start ik mijn academische stage in het Radboudumc Nijmegen. Momenteel ben ik volop aan het verdiepen in de echografie als profileringsstage. Sinds februari 2017 zit ik in het bestuur van de JNVR, waarbij ik lid ben binnen de Beroepsbelangencommissie (BBC). Mijn streven is om zoveel mogelijk kennis van organisatie van de zorg en de daarmee samengaande financiën op te doen en te delen met jullie op onderwijsmomenten.

Mw. H. Oudenhoven, Heleen


Werkgroep Communicatie
E-mail: h.oudenhoven@mst.nl

Mijn naam is Heleen Oudenhoven. Sinds februari 2017 werk ik in Medisch Spectrum Twente in Enschede. Het perifere deel van de opleiding reumatologie en de vooropleiding interne geneeskunde heb ik gevolg in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Ik kijk er naar uit om in september de bestuurstaken over te nemen van Marieke Dekkers!

Mw. B. de Klerk, Bo


Werkgroep Opleiding
E-mail: B.deKlerk@umcutrecht.nl

Mijn naam is Bo de Klerk, sinds mei 2017 ben ik begonnen met de vervolgopleiding Reumatologie in een gecombineerd vorm van kliniek en onderzoek. Hierbij wisselen klinische taken en research elkaar af en ben ik straks hopelijk specialist en gepromoveerd. Ik ben bezig met een klinische studie bij vroege RA patiënten. Verder vind ik graag verdieping in onderwijs en opleiding. Ik zal betrokken zijn onder andere bij de werkgroep e-portfolio. De JVNR biedt een verbreding van mijn netwerk binnen de Reumatologie en ik leer meer over structuur en organisatie binnen een vakgroep.

Mw. F. Meijnen, Femke

Werkgroep Participatie
E-mail: f.meynen@zuyderland.nl‎

Mijn naam is Femke Meynen, sinds februari 2017 ben ik gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Vanaf augustus 2018 zal ik een jaar werkzaam zijn in het MUMC te Maastricht, waar ik mijn opleiding zal afsluiten. Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in de echografie. In mei van dit jaar heb ik mijn eerste vergadering van de JNVR bijgewoond. Ik zal me gaan inzetten in de werkgroep participatie.