Sluiten

Zie ook: reumatoloogworden.nl

JNVR 2018

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing en bijhouden van de website en facebookpagina.

Beleidsplan JNVR 2016-2017

Naar aanleiding van de vergadering van het JNVR bestuur in oktober 2016 zijn een aantal belangrijke doelstellingen en prioriteiten geformuleerd betreffende de huidige koers die de JNVR in wil slaan de komende jaren. Deze doelen zullen jaarlijks geëvalueerd, aangescherpt of aangepast worden.

Bestuursleden JNVR

Mw. A.M.G. van Meerendonk, Aniek

Werkgroep Communicatie, voorzitter
Email: a.vanmeerendonk@vumc.nl

Mijn naam is Aniek van Meerendonk en sinds mei 2017 participeer ik in de JNVR. Sinds december 2015 ben ik AIOS reumatologie binnen het OOR VUMC Amsterdam, waarvan ik de eerste 7 maanden in het Spaarne Gasthuis in Haarlem heb gewerkt. Binnen de JNVR hoop ik mij in te zetten voor de werkgroep communicatie, om zo bij te dragen aan onder andere de nieuwsbrief en de promotiewebsite. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in onderwerpen die binnen de beroepsbelangencommissie aanbod komen. In mei 2018 zal de landelijke AIOS dag in Amsterdam plaatsvinden vanuit het OOR VUmc welke ik uiteraard (mede) zal organiseren. Ik hoop nog 1,5 jaar enthousiast deel uit te kunnen maken van de JNVR en zo mijn horizon te verbreden.

Mw. J.A.B. van Nies

Werkgroep: Opleiding

Email:

Mijn naam is Jessica van Nies, sinds mei 2018 ben ik begonnen aan de vervolgopleiding Reumatologie in het Hagaziekenhuis als perifere stage. Vanaf januari 2019 zal ik de opleiding voortzetten in het Leidsch Universitair Medisch Centrum. In juli 2018 ben ik lid geworden van de JNVR. Hiervoor zal ik deelnemen aan de werkgroep opleiding. Waarbij ik samen met collega-AIOS zitting heb in het concilium en visitatiecommissies.  Op deze manier hoop ik meer inzicht te krijgen in de vormgeving van onze opleiding en geeft het de kans om eens in andere centra te kijken en zo mogelijk nieuwe ideeën op te doen.

Mw. S.M. Kuipers, Sanne

Werkgroep Opleiding
E-mail: s.m.kuipers@umcg.nl

Mijn naam is Sanne Kuipers. In 2012 ben ik begonnen met mijn opleiding reumatologie (regio Groningen). Vanaf dit jaar zal ik participeren in de werkgroep onderwijs waaronder ook de visitatiecommissie.

Mw. E.H.C.C. Janssen, Eefje

Werkgroep Communicatie
Email: e.janssen@franciscus.nl

Mijn naam is Eefje Janssen en ik ben sinds mei 2017 gestart met de opleiding reumatologie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Ik doe hier het deel algemene reumatologie, echografie en ben sinds kort ook gestart met de immunologiestage. Vanaf februari 2019 zal ik mijn opleiding vervolgen in het Erasmus MC. Binnen het bestuur van de JNVR zal ik me bezig houden met het stukje communicatie: ik ben verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief en zal jullie dan ook op de hoogte houden van wat er speelt m.b.t. de opleiding, onderwijsdagen, etc.

Dhr. K.J.B. Bhansing, Kavish

Werkgroep Communicatie, lid Beroepsbelangencommissie (BBC)
E-mail: kjbhansing@hotmail.com

Mijn naam is Kavish Bhansing en ik ben sinds augustus 2016 gestart met de vervolgopleiding Reumatologie in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem. Per 1 september start ik mijn academische stage in het Radboudumc Nijmegen. Momenteel ben ik volop aan het verdiepen in de echografie als profileringsstage. Sinds februari 2017 zit ik in het bestuur van de JNVR, waarbij ik lid ben binnen de Beroepsbelangencommissie (BBC). Mijn streven is om zoveel mogelijk kennis van organisatie van de zorg en de daarmee samengaande financiën op te doen en te delen met jullie op onderwijsmomenten.

Mw. B. de Klerk, Bo

Werkgroep Opleiding
E-mail: B.deKlerk@umcutrecht.nl

Mijn naam is Bo de Klerk, sinds mei 2017 ben ik begonnen met de vervolgopleiding Reumatologie in een gecombineerd vorm van kliniek en onderzoek. Hierbij wisselen klinische taken en research elkaar af en ben ik straks hopelijk specialist en gepromoveerd. Ik ben bezig met een klinische studie bij vroege RA patiënten. Verder vind ik graag verdieping in onderwijs en opleiding. Ik zal betrokken zijn onder andere bij de werkgroep e-portfolio. De JVNR biedt een verbreding van mijn netwerk binnen de Reumatologie en ik leer meer over structuur en organisatie binnen een vakgroep.

Mw. F. Meijnen, Femke

Werkgroep Participatie
E-mail: f.meynen@zuyderland.nl‎

Mijn naam is Femke Meynen, sinds februari 2017 ben ik gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Vanaf augustus 2018 zal ik een jaar werkzaam zijn in het MUMC te Maastricht, waar ik mijn opleiding zal afsluiten. Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in de echografie. In mei van dit jaar heb ik mijn eerste vergadering van de JNVR bijgewoond. Ik zal me gaan inzetten in de werkgroep participatie.

Mw. Dr. C.J. Aalbers, Caroline

E-mail: c.j.aalbers@amc.uva.nl

Mijn naam is Caroline Aalbers. Sinds mei 2016 ben ik bezig met de vervolgopleiding Reumatologie. Het perifere deel van de opleiding heb ik gevolgd in het Flevoziekenhuis in Almere, waar ik ook de profileringsstage echografie heb gedaan. Vanaf april 2018 ga ik verder in het AMC in Amsterdam, waar ik ook een verdieping in onderwijs doe middels een cursus Basis Kwalificatie Onderwijs. Vanaf februari 2018 neem ik plaats in het JNVR bestuur. Daarnaast ben ik lid van de NVR Commissie Scholing.

Mw. I. Rouwendal, Ilse

E-mail: i.rouwendal@mst.nl

Mijn naam is Ilse Rouwendal, ik zit in het tweede jaar van de vervolgopleiding tot reumatoloog en werk momenteel in het Medisch spectrum Twente. Binnen de reumatologie doe ik een profilering in de echografie en binnen de JNVR zal ik me onder andere bezig houden met het onderwijs en de examinering van de echografie. Naast de echografie wil ik mij graag profileren in de organisatie van de zorg en binnen de JNVR hoop ik hier meer van te leren.