Sluiten

Stages

Overzicht stages per opleidingsregio

 • RGS erkende stage: profileringsstages die erkend zijn door de RGS. Op dit moment is dat binnen de reumatologie alleen de stage echografie en de stage kinderreumatologie.
 • Overige stages: stages met een duidelijke omschrijving en toetsing
 • Oriëntatie: Mogelijkheid tot meelopen

Regio Noord–Oost Nederland (UMC Groningen en Leeuwarden)

RGS erkende stage

 • Echografie: 6-12 maanden 1 spreekuur per week. Mogelijkheid tot deelname aan echo cursus (Fontys, EULAR). Lokaal onderwijs in samenwerking met radiologie 1x/maand. Toetsing IRON examen en KPBs
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 1 spreekuur per week

Overige stages

Mogelijkheid tot doen van wetenschap tijdens je opleiding, bij voorkeur in het kader van promotieonderzoek

Oriëntatie

 • Orthopedie: 1 spreekuur per 2 weken
 • Actieve participatie in ziekte specifieke spreekuren betreffende de verschillende auto-immuunziekten (SLE, Sclerodermie, syndroom van Sjögren, Vasculitis), Reumatoïde Artritis en Spondylartritis

Regio Zuid–Oost Nederland (UMC Maastricht en Zuyderland MC Heerlen)

RGS erkende stage

Echografie: 1 jaar 1 spreekuur per week. Toetsing IRON examen en KPBs. Mogelijkheid volgen Fontys cursus.

Overige stages/Oriëntatie

 • Revalidatie: 1 week meelopen met revalidatiearts.
 • Orthopedisch schoenenspreekuur
 • Metabole botziekten: 1 spreekuur per week (osteoporose en metabole botziekten), MDO 1x per maand.
 • Poli jicht (1x/week) met cardiovasculaire geneeskunde.
 • Kinderpoli 1x/week; transitie spreekuur; kinderrevalidatie
 • Klinische immunologie 1 poli/week, MDO 1x/week, reuma-derma spreekuur 1x/maand, nagelriemcapillaroscopie
 • Handenteam
 • Verder kunnen aios zich bekwamen in onderwijs (via cursussen van de UM en participatie in (preklinisch) onderwijs)
 • Wetenschap (participeren in lopend onderzoek of promotietraject).

Regio Leiden (LUMC, Haga ziekenhuis)

RGS erkende stage

 • Echografie Tijdens perifere stage in HAGA ziekenhuis
 • Profileringsstage Kinderreumatologie (3 maanden).
 • Invulling iom opleider Kinderreumatologie.

Bekwaamheidsniveau: competentie niveau 3 halen

Overige stages

 • Stage dagbehandeling/ reumatologie ambulante zorg: 3-6 maanden.
 • Behandeling van patiënten met reumatische aandoeningen in dagbehandeling multidisciplinair teamverband. Andere betrokken specialisten: fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en diverse medisch specialisten afhankelijk van het medisch probleem van de patiënt
 • Profileringsstage Klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek (6 maanden)
 • Resultaat: publicatie van artikel in Engelstalig peer-reviewed tijdschrift
 • Profileringsstage Het verwerven van competenties als docent.
 • Participeren in onderwijs aan co-assistenten en medisch studenten. Deelname aan vast programma door onderwijscentrum is mogelijk ter verkrijging BKO certificaat.
 • Profileringstage Systeemziekte stage (3-6 maanden)

Beoordeling en behandeling van patiënten met complexe auto-immuunsysteemziekten die naar het LUMC worden verwezen (3e lijn) met nadruk op (neuro) SLE en systemische sclerose. Deelname aan verschillende MDO’s specifiek gericht op deze patiënten waaraan cardiologen, longartsen, nefrologen vasculair geneeskundigen, psychiater en neurologen (al naar gelang van toepassing) bij aanwezig zijn. Training in modified Rodnan skin score en nagelriemmicroscopie behoort tot de mogelijkheid.

Resultaat: in overleg eventueel gecertificeerde NCM cursus of mRSS cursus

 • Profileringsstage Osteoporose (4 maanden)
 • Uitvoering iom afdeling Endocrinologie. Twee polikliniek eenheden per week ter beoordeling en behandeling van (complexe) osteoporose en metabole ziekten zoals Fibreuze Dysplasie, SternoCostoClaviculaire Hyperostose of M. Paget.

Zie lokaal opleidingsplan voor toelichting over de verschillende stages.

Regio Rotterdam (Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis)

RGS erkende stages

 • Profileringsstage kinderreumatologie (Erasmus MC): 6 maanden, 2 spreekuren per week. Doel is aanstaande reumatologen voor te bereiden op een taak als medebehandelaar van kinderen met reumatische aandoeningen waarbij een kinderarts de hoofdbehandelaar is. Spreekuren vinden deels plaats in het Sophia kinderziekenhuis en deels in het Erasmus MC (jongerenpoli, 12-23jr). Vast onderdeel is het bijwonen van multidisciplinair overleg.
 • Profileringsstage gewrichtsechografie (Erasmus MC): 6 maanden, onder supervisie 2 spreekuren per week met onderwijs en oefening praktische vaardigheden inclusief verslaglegging en indicatiestelling. Doel is om voor deze onderdelen EPA niveau 4 te bereiken. Onderdeel zijn ook deelname aan een echo cursus (bv Fontys) en IRON nascholing.
 • Profileringsstage gewrichtsechografie (Franciscus Gasthuis): wekelijks spreekuur onder supervisie gedurende 6-12 maanden met onderwijs en oefening praktische vaardigheden inclusief verslaglegging en indicatiestelling. Doel is om voor deze onderdelen EPA niveau 4 te bereiken. Onderdeel zijn ook deelname aan een echo cursus (bv Fontys) en IRON nascholing.
 • Profileringsstage gewrichtsechografie (Maasstad Ziekenhuis): 2x per week spreekuur onder supervisie gedurende 6-12 maanden met onderwijs en oefening praktische vaardigheden inclusief verslaglegging en indicatiestelling. Doel is om voor deze onderdelen EPA niveau 4 te bereiken. Onderdeel zijn ook deelname aan een echo cursus (bv Fontys) en IRON nascholing

Visitatie erkende stages

 • Profileringsstage wetenschap: Afhankelijk van het uitgangniveau van de AIOS, worden de leermiddelen en activiteiten individueel en in overleg met de stagehouder vastgelegd. Vaste onderdelen zijn in ieder geval lokale researchbesperkingen, (inter)nationale congressen en een wetenschappelijke cursus.
 • Profileringsstage Klinische Immunologie (Erasmus MC): 6 maanden, 2 spreekuren per week. Doel is het opdoen van additionele ervaring en vertrouwd te raken met pathologie op het raakvlak van reumatologie en klinische immunologie (zoals systemische sclerose, SLE, sarcoïdose), en tevens met de medicatie die voor deze aandoeningen wordt voorgeschreven. Vast onderdeel is ook het bijwonen van de wekelijkse gezamenlijke grote visite van Klinische Immunologie en Reumatologie.
 • Profileringsstage Orthopedie (Erasmus MC): 6 maanden, bij voorkeur 2 dagen per week, individueel opgesteld programma. Vaste onderdelen zijn het bijwonen van orthopedische spreekuren, combi spreekuren ortho/reuma, gewrichtsvervangende operaties, hand/voetchirurgie, artroscopieprogramma, grote visite orthopedie, orthopedieonderwijs en spreekuur met orthopedische schoenmaker.
 • Profileringsstage verdieping in een of meerdere thema’s uit het kernprogramma Reumatologie (Erasmus MC): inhoud in onderling overleg
 • Profileringsstage Vasculaire Geneeskunde (Franciscus Gasthuis): 1 dag gedurende 1 jaar, doel is verdieping in diagnostiek en behandeling van cardiovasculaire comorbiditeit bij reumatische ziekten, met name RA, jicht en SLE. Vast onderdeel is in ieder geval het bijwonen van vasculaire spreekuren, interpretatie van aanvullende diagnostiek en behandeling van patiënten op het raakvlak van reumatologie en vasculaire geneeskunde.
 • Profileringsstage Neurologie (Franciscus Gasthuis): 1 dag per week gedurende 1 jaar. Individuele invulling. Vast onderdeel zijn het bijwonen van neurologie spreekuren, onderwijs en grote visite. Doel ik het verkrijgen van meer inzicht in pathologie op het raakvlak van reumatologie en neurologie zoals polyneuropathie, mononeuritis, cerebrale SLE, cerebrale vasculitis, myopathie.

Zie lokaal opleidingsplan voor toelichting over de verschillende stages.

Regio Nijmegen (Radboudumc, St Maartenskliniek, Rijnstate)

RGS erkende stage

 • Echografie (verplicht): 6-12 maanden, onder supervisie 1-3 poli spreekuren per week, deelname aan echo cursus (Fontys, EULAR, Marcelis/Tielt, BSR). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken en afsluiting met IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6-12 maanden, onder supervisie 2-4 poli spreekuren per week (voor enkelvoudige danwel complex systemische problematiek, spoed spreekuur en chronisch spreekuur, in Rijnstate als onderdeel 6 weken fulltime werkzaam op de afdeling kindergeneeskunde). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.

Visitatie erkende stage

 • Systemische auto-immuunziekten/Klinische immunologie (verplicht): 6 maanden 2-3 poli spreekuren immunologie per week, eenmaal per week spreekuur nagelriemcapillairoscopie, eenmaal per week gecombineerd reumatologie/dermatologie spreekuur, MDO immunologie met nefroloog, internist vasculaire geneeskunde en neuroloog, (beperkte) deelname pulmonale hypertensie spreekuur en MDO pulmonale hypertensie werkgroep. Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.
 • Programma 3e lijns klinische en poliklinische reumatologie (verplicht): 6-12 maanden 1-3 poli spreekuren per week (spoed en chronisch spreekuur, tertiaire verwijzingen en second opinions, jicht spreekuur, osteoporose spreekuur, spreekuur met de kinderarts, spreekuur met de orthopaed, spreekuur met de neuroloog (zoals CTS poli spreekuur). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.
 • Profilering Wetenschap (stage klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek): 6-12 maanden parttime of fulltime wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een senior onderzoeker. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en wetenschappelijk artikel en/of presentatie.
 • Profilering Onderwijs en Opleiding (stage het verwerven van competenties als docent): 12 maanden parttime participatie in onderwijs in bachelor en master fase geneeskunde, zowel uitvoerend als ontwikkeling van onderwijs, deelname aan cursussen in kader van onderwijs en opleiding, behalen start kwalificatie onderwijs en basis kwalificatie onderwijs (BKO-certificaat). Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken, behalen cursus certificaten en beoordeling onderwijs ontwikkelingsproject.
 • Profilering Kwaliteit en Veiligheid: 12 maanden parttime participatie in een keuze uit thema’s rondom Kwaliteit en Veiligheid, deelname aan de OOR-ON leergang “Topclass Innovation in Care”, opzetten en uitvoeren van een eigen project onder leiding van staflid reumatologie, tevens kwaliteitsfunctionaris Radboudumc. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en kwaliteitsproject.

Overige stages

Profilering Bestuur en Management: 12 maanden parttime participatie in een keuze uit thema’s rondom Bestuur en Management, deelname aan de OOR-ON leergang “Medische en persoonlijk leiderschap voor aios”, opzetten en uitvoeren van een eigen project onder leiding van staflid reumatologie. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en project.

Oriëntatie

In alle bovengenoemde niet-verplichte stages kan een oriënterende kennismaking plaatsvinden met deelname aan onderdelen naar keuze.

Regio Amsterdam (VUMC, Reade, Spaarne)

RGS erkende stage

 • Echografie: 1 poli per week. Beoordeling middels KPBs en afsluitend IRON examen
 • Kinderreumatologie: 6 maanden enkele dagdelen poli per week

Overige stages

 • Osteoporose: 1 poli per week. 1 dagdeel/week polisupervisie osteoporoseverpleegkundige. Deelname bespreking metabole botziekten 1x per maand, wetenschappelijke voordracht of publicatie. Beoordeling via KPBs
 • Systeemziekten: gedurende eerste deel opleiding in VUmc 1 poli per week met voornamelijk systeemziekten, met in laatste fase opleiding 1 poli per week alleen systeemziekten en daarbij eenmaal per 2 weken reumatologie/dermatologiespreekuur, bijwonen MDO. Beoordeling middels KPBs. Mogelijkheid tot verrichten van capillairmicroscopie
 • Reumarevalidatie in Reade (duur 6 dagen, eventueel ook vanuit andere OORs te volgen).

Regio Amsterdam (AMC, Reade, Flevoziekenhuis)

RGS erkende stage

 • Echografie: 1 poli per week onder supervisie. Beoordeling middels KPBs en afsluitend examen via IRON
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 1-2 poli’s per week. Te combineren met capillaroscopie. Beoordeling KPB.

Overige stages

 • Onderwijs: 6-12 maanden participeren in werkgroepen medisch studenten, volgen cursussen over onderwijs geven. BKO certificaat.
 • Stage wetenschappelijk onderzoek. Voltijdsequivalent 6 maand.
 • Verdieping kernprogramma: reumatoïde artritis, spondyloartritis of systemische auto-immuunziekten. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant:
 • Klinische immunologie: 1-3 poli per week. Deelname immunologie spreekuren van dermatoloog, neuroloog en longarts. Beoordeling middels KPBs.
 • Verdieping grensvlak interne. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant:
 • Vasculaire geneeskunde en vasculitis: 1 poli per week onder supervisie van een internist (vasculair geneeskundige) en een klinisch immunoloog. Beoordeling middels KPBs.
 • Verdieping grensvlak orthopedie/revalidatie/neurologie. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant:
 • Stage Orthopedie: Actieve participatie in polikliniek orthopedie. Beoordeling middels KPBs.
  NB Neem vooral bij onderwijsstage en wetenschappelijk onderzoek ruim tevoren contact op.

Oriëntatie

Reumarevalidatie in Reade (duur 6 dagen, eventueel ook vanuit andere OORs te volgen).

Regio Utrecht (UMC Utrecht, Meander Amersfoort)

RGS erkende stage

 • Echografie: 6-12 maanden 1 echospreekuur per 2 weken, EULAR online echo of Fontys cursus. Beoordeling KPB. IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 2-3 poli’s per week. Beoordeling KPB

Overige stages

 • Klinische immunologie (verplicht): eenmaal per 2 weken 1 uur immunologie onderwijs gedurende een 6 maanden. Wekelijks spreekuur in laatste opleidingsjaar.
 • Onderwijs: onderwijs geven aan geneeskunde studenten, cursussen didactiek, onderwijsgroepen begeleiden. BKO certificaat.
 • Wetenschap: 6 maanden fulltime onderzoek doen (ontwikkeling, uitwerking) en schrijven van wetenschappelijk artikel.

Oriëntatie

Deelname poli’s: plastische chirurgie/reumatologie, orthopedie/sport/reuma, orthopedie/reuma, nagelriemcapillaroscopie.

Regio Twente (Enschede, Almelo, Arnhem)

RGS erkende stage

 • Echografie: 2-3 dagdelen echospreekuur per week, wekelijks uur onderwijs. Beoordeling KPB. Afsluiting IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6 weken fulltime (spoedpoli kindergeneeskunde en afdeling) en 1 tot 2 dagen per maand kinderreumaspreekuur doen of meelopen. Beoordeling KPB.

Overige stages

 • Klinische Immunologie: Wekelijks spreekuur met training in capillaroscopie. Beoordeling middels KPBs.
 • Wetenschap: 6 maanden fulltime onderzoek doen en schrijven van wetenschappelijk artikel. Promotie traject Universiteit Twente behoort tot de mogelijkheden.
 • Osteoporose: 1x/week osteoporose-patienten geclusterd op een vast dagdeel , duur 4 tot 6 maanden , beoordeling middels KPBs.
 • Complexe voetproblematiek: 1 poli per week gedurende 4 maanden Beoordeling middels KPBs
 • Complexe handproblematiek: maandelijks multidisciplinair spreekuur met handchirurg-plastisch chirurg, handergotherapeut en reumatoloog. Daarnaast mogelijkheid om mee te lopen met handchirurg (inclusief operaties) en handergotherapeut. Beoordeling middels KPBs.
 • Onderwijs: Cursusduur 1 jaar (maximaal 300uur): doorlopen van modulen, toetsen beoordelen, onderwijs ontwerpen en coachen. Toetsing vindt plaats door beoordeling van een supervisor op verschillende onderdelen van de cursus, tevens worden verschillende opdrachten uitgewerkt. BKO certificaat

Heeft u een stageplaats beschikbaar neem dan contact op met de JNVR en dan zullen wij uw stage toevoegen.

FAQ

Hoe regel ik een stage in het buitenland?

Vanaf 2010 is een stage in het buitenland tijdens de opleiding tot medisch specialist weer mogelijk. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de RGS conform artikel B21 van het kaderbesluit. Als dit door de RGS is goedgekeurd voor 31-10 en de stage plaats vindt in het komende jaar en de AIOS in dienst blijft van de Nederlandse opleidingsinrichting kan de subsidie uit het opleidingsfonds worden gecontinueerd. Echter de stage mag niet leiden tot verlenging van de opleidingsduur noch tot verlenging van de subsidie uit het opleidingsfonds.

Deel deze pagina