TOEVOEGING REGLEMENT (concept)

V. FINANCIËN
1. De specialisten die gevisiteerd worden, zijn voor de visitatie kosten verschuldigd aan de wv
conform de door de wv vastgestelde regeling.
2. De wv zal de leden van de visitatiecommissie ad hoc, waaronder de externe visiteur, een vaste
vergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld door
het bestuur van de wv en worden medegedeeld in de algemene ledenvergadering. Aan de secretaris
ad hoc komt eveneens een vergoeding toe.

VI. AANSPRAKELIJKHEID VISITATIECOMMISSIE
1. De leden van de visitatiecommissie ad hoc zullen hun taak naar eer en geweten en naar beste
kunnen uitvoeren.
2. De visitatie wordt door de visitatiecommissie ad hoc met uiterste zorgvuldigheid afgenomen.
Daarbij wordt uitgegaan van volledige medewerking van de vakgroepleden. De visitatiecommissie ad
hoc gaat er van uit de vakgroepleden in het kader van het onderzoek volledige en juiste informatie
verstrekken. De visitatiecommissie ad hoc is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg
van het door haar uitgevoerde onderzoek en het op grond daarvan opgestelde rapport.

Graag uw commentaar sturen aan info@nvr.nl t.b.v. vaststelling van het reglement tijdens de ALV

KWALITEITSVISITATIE REUMATOLOGIE                                             

De praktijken reumatologie in Nederland worden regelmatig gevisiteerd, tenminste eenmaal in vijf jaar. Voor elke visitatie is er een commissie ad hoc bestaande uit leden van de werkgroep kwaliteitsvisitaties reumatologie.

De visitatie vindt plaats met hulp van het online visitatiesysteem ADAS.  Een half jaar voor de visitatiedatum ontvangt u een inlogcode voor het ADAS visitatiesysteem. In verband de voorbereiding door de visitatiecommissie ad hoc dienen alle gegevens uiterlijk 4 weken voor de visitatiedatum aangeleverd te zijn in ADAS.

Bij de visitatie staat het professioneel kwaliteitsprofiel centraal. Dit profiel bestaat uit vier kwaliteitsdomeinen, die bij de visitatie worden getoetst:

 1. Evaluatie van zorg
 2. Patiëntenperspectief
 3. Vakgroepfunctioneren
 4. Professionele ontwikkeling

Elk domein heeft zijn specifieke aspecten, die men kan toetsen door middel van voor dit doel ontworpen en gevalideerde meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten staan op de website van ADAS in de vorm van vragenlijsten, zoals de Medical Audits, de KISZ-lijst, de patiënten enquête en de Quickscan. De uitkomst van deze vragenlijsten leidt tot zelfevaluatie. De constateringen en conclusies kunt u zo aanwenden om de door u verstrekte zorg verder te verbeteren door middel van door u opgestelde verbeterplannen, die met de visitatiecommissie ad hoc zullen worden besproken tijdens de visitatiedag. De verbeterplannen kunt u als bijlage invoegen in ADAS via het kopje ‘Bijlagen’ in de bovenste horizontale balk.

De hoofdgevisiteerde vult de vragenlijsten in (Algemeen, Evaluatie van zorg, Vakgroepfunctioneren en Patiëntenperspectief), daarnaast nodigt de hoofdgevisiteerde externen uit (medische staf, Raad van Bestuur) en huisartsen om enquêtes in te vullen (zie verder).

De hoofdgevisiteerde en gevisiteerden vullen allen de Medical Audits, Dossiervoering en Quickscan en KISZlijst in.

De hoofdgevisiteerde ontvangt een algemene vragenlijst die hij/zij voor de gehele vakgroep moet invullen. Ook de agenda voor de visitatiedag moet de hoofdgevisiteerde via een bijlage online zetten voor de visiteurs.

Indien de visitatie betrekking heeft op meer dan één ziekenhuisorganisatie, dan wordt de hoofdgevisiteerde in de algemene vragenlijst verzocht de verlangde informatie betreffende dat ziekenhuis in te vullen.

De hoofdgevisiteerde krijgt ook de mogelijkheid enkele vragenlijsten of enquêtes om naar derden te sturen. Derden zijn hier: leden medische staf, raad van bestuur, huisartsen en patiënten. Van deze personen moeten dan namen en e-mail adressen opgegeven worden. Dit geschiedt online in het programma onder het kopje “derden”. Vervolgens worden automatisch e-mails naar deze derden gestuurd met inloggegevens. Met die gegevens kunnen zij de voor hen bedoelde vragenlijst of enquête online invullen.

Ook is het mogelijk de vragenlijsten te printen en na invulling de gegevens online in te vullen. Dit zal met name bij de patiëntenquête van toepassing zijn. Geadviseerd wordt om per reumatoloog 30 opeenvolgende patiënten een enquête te geven. Uw secretariaat dient van de patiëntenenquête een overzichtelijke samenvatting aan te leveren.

Voor de KISZ-lijst, de Quickscan en de Medical Audits geldt dat u eerst alle lijsten volledig moet invullen voordat de resultaten zichtbaar worden. Deze vragenlijsten/meetinstrumenten moeten door alle vakgroepleden worden ingevuld.

De KISZ-lijst en Quickscan worden – na individuele invulling –  gezamenlijk besproken  en verbeterplannen dienen opgesteld te worden.

Bij de medical audits moeten per onderwerp dossiers van patiënten die tussen de 2 en 5 jaar geleden voor het eerste op de polikliniek zijn gekomen worden geselecteerd. Iedere   reumatoloog beoordeelt in ieder geval 2 dossiers per onderwerp, waarbij het de voorkeur verdient om dossiers van een collega te beoordelen. In ADAS kun je een collega uitnodigen om dossiers van jou te beoordelen. De uitkomsten moeten in de vakgroep worden besproken en waar suboptimale zorg wordt geconstateerd wordt een verbeterplan opgesteld met duidelijk doelen, verantwoordelijken en een tijdspad voor verbetering. Dit verbeterplan kan worden bij gevoegd in ADAS als bijlage.

Bij het dossieronderzoek wordt er gekeken naar de dossiervoering en moeten er in ieder geval 5 dossiers per reumatoloog worden beoordeeld, waarbij het ook hier weer de voorkeur verdient om dossiers van een collega te beoordelen. Ook hier kun je in ADAS een collega uitnodigen om dossiers van jou te beoordelen De uitkomsten moeten in de vakgroep worden besproken en wanneer tekortkomingen worden geconstateerd wordt een verbeterplan opgesteld met duidelijk doelen, verantwoordelijken en een tijdspad voor verbetering. Dit verbeterplan kan worden bij gevoegd in ADAS als bijlage.

Tijdens de visitatiedag kan gevraagd worden inzage te geven in de notulen van vakgroepvergaderingen en van de complicatieregistratie. Deze dienen op de visitatiedag beschikbaar te zijn.

 

Beoordeling Kwaliteit

Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties NVR 2016.

TOEVOEGING WAARDERINGSSYSTEMATIEK

Inleiding Raad Kwaliteit:
Vraag aan de Raad: Kan de Raad Kwaliteit het addendum op de Leidraad Waarderingssystematiek voor het visiteren van zbc’s en solopraktijken vaststellen?

Achtergrond

De Raad Kwaliteit heeft uitgesproken meer aandacht te willen voor kwaliteitsvisitatie in zbc’s en solopraktijen als kwaliteitsinstrument met een passende visitatiesystematiek. Het kwaliteitsinstrument dat voor de medisch specialisten werkzaam in zbc’s en solopraktijen belangrijker is geworden met de komst van het nieuwe Besluit Herregistratie en het toezicht op de naleving daarop van de RGS. Ook de IGZ heeft onlangs in haar Rapport Het Resultaat Telt 2015 weergegeven dat de operationalisering van de kwaliteitsvisitatie in de Particuliere Klinieken nog ruimte heeft voor verbetering.
Het addendum is tot stand gekomen met input vanuit een brede bijeenkomst met alle visitatiecommissies vanuit de wv-en en met vanuit input van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die al lange tijd ervaring hebben met het visiteren van solopraktijken.
De adviescommissie heeft derhalve sinds 2015 aandacht gehad voor het vraagstuk rondom het visiteren van zbc’s en solopraktijken en heeft haar taakopdracht voor 2016 met het opstellen van het addendum volbracht.

Inhoud addendum (LET OP: dit is een link naar het document met de leidraad)
Dit Addendum is ontwikkeld door de adviescommissie kwaliteitsvisitatie om de wetenschappelijke verenigingen te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties voor medisch specialisten werkzaam in zbc’en solopraktijken.
Het addendum bevat:
1. Een advies voor het visiteren van zbc’s
• De adviescommissie heeft voor de uitvoeringsproblemen enkele normen uit de Leidraad Waarderingssystematiek vervangen en de focus verlegd naar normen voor deelname aan intervisie en teamvergaderingen.
• De adviescommissie adviseert om in ieder geval de hoofdlocatie van de in de zbc’s werkzame medisch specialisten te visiteren.
2. Een advies voor het visiteren van solopraktijken
• De adviescommissie heeft voor deze uitvoeringsproblemen enkele normen uit de Leidraad Waarderingssystematiek vervangen en de focus verlegd naar normen voor deelname aan intervisie en teamvergaderingen.
3. Aanpassing van de normen in de Leidraad waarderingssystematiek, welke praktisch niet uitvoerbaar waren voor zbc’s en solopraktijken.

Graag uw commentaar sturen aan info@nvr.nl t.b.v. vaststelling van het reglement tijdens de ALV

Met de waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties NVR volgen we het advies van de Raad Kwaliteit vastgelegd in het document “Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties. Een leidraad voor wetenschappelijke verenigingen” dd 24 mei 2012. Dit document is door de werkgroep Kwaliteitsvisitaties waar nodig aangepast aan de huidige reumatologische praktijkvoering. In 4 kwaliteitsdomeinen zijn te objectiveren normen benoemd. In dit document hebben we de basisnorm benoemd. Waar vakgroepen willen aangeven dat zij excelleren (streefnorm) kunnen zij hiervoor ter beoordeling onderbouwing aandragen bij de commissie ad hoc.

Wanneer bij een kwaliteitsvisitatie wordt vastgesteld dat niet of niet volledig aan een norm wordt voldaan, komt er een vervolgactie van de commissie (aanbeveling, zwaarwegend advies of voorwaarde).

De normering is als volgt:

S Streefnorm                                     Benoemen wij niet

B Basisnorm                                      Goed, de norm

A Aanbevelingen                              Indien de praktijkvoering op 1 of meer onderdelen kan worden verbeterd. Aanbevelingen dienen binnen maximaal vijf jaar te zijn uitgevoerd.

ZA Zwaarwegende adviezen        Indien ten aanzien van 1 of meer onderdelen tekortkomingen zijn geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel zijn, maar die op kortere
termijn zouden moeten worden verbeterd.
Zwaarwegende adviezen dienen binnen maximaal twee jaar te zijn uitgevoerd.

V Voorwaarden                                 Indien ten aanzien van essentiële onderdelen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. Voorwaarden dienen binnen de tijd die de visitatiecommissie
aangeeft te zijn uitgevoerd, maar maximaal binnen zes maanden

Programma visitatiedag

Het is de bedoeling dat u aan de hand van het voorbeeld zelf het dagprogramma indeelt, aangevuld met de namen, de juiste titulatuur, alle voorletters, de juist gespelde achternaam en de functie van de personen met wie de gesprekken zullen worden gevoerd. Indien wijzigingen op het voorbeeldprogramma noodzakelijk zijn, dan moet u dat voorleggen aan de voorzitter van de visitatiecommissie. U wordt verzocht de volgende personen uit te nodigen voor een gesprek met de visitatiecommissie ad hoc:

 • een lid van de Raad van Bestuur of directie van uw ziekenhuis, eventueel samen met manager reumatologie (dit zijn “derden” dus een in te vullen online vragenlijst!)
 • een afgevaardigde van het stafbestuur (dit zijn “derden” dus een in te vullen online vragenlijst!),
 • een A(N)IOS,
 • van de maatschap interne en de maatschap orthopedie ieder een lid, die voldoende bekend zijn met het functioneren van uw maatschap c.q. vakgroep, (ook voor dezen is er een online vragenlijst)
 • een afvaardiging van bij uw afdeling betrokken reumaconsulent/verpleegkundig specialist/physician assistant, eventueel verpleegkundige van de dagbehandeling
 • een afvaardiging (bij voorkeur 2 personen) van de regionale huisartsen, gemandateerd door haar achterban. Wij verzoeken u de huisartsen te vragen zoveel mogelijk bij hun voorbereiding op de visitatie het ‘enquêteformulier voor huisartsen’ te gebruiken. Ook deze enquête is online beschikbaar. De huisartsen moeten dan ook met namen en e-mail adressen als “derden”worden opgegeven. Het verzoek om medewerking en het aanbieden van de enquête doet u met aan afzonderlijk aanbiedingsbericht waarin u goed herkenbaar bent door het instellingslogo en de namen van de vakgroepleden. Deze informatie is van belang om  de visitatiecommissie ad hoc in de gelegenheid te stellen de diverse reumatologiepraktijken in te kunnen vergelijken. Wanneer de enquêtes op papier zijn ingevuld wordt de vertegenwoordiger van de huisartsen gevraagd deze tijdens het gesprek met de visitatiecommissie ad hoc te overhandigen.
 •  Ter bevestiging kunt u alle genoemde personen het dagprogramma toezenden.

Voorbeeld dagprogramma

09.00-09.10    Ontvangst

09.010-09.30 Onderlinge voorbespreking visitatoren.

09.30-11.30    Gesprek met de vakgroep (bespreking vragenlijsten/verbeterplannen)

11.30-12.00    Gesprek met VRC’s, NP’s, PA’s

12.00-12.30    Gesprek met de huisarts

12.30-13.30    Lunch met de vakgroep.

Als er A(N)IOS zijn, eerst met A(N)IOS 15 minuten alleen.

13.30-14.00    Gesprek met afgevaardigden van stafbestuur, interne en orthopedie

14.00-14.30    Gesprek met RvB, manager reumatologie

14.30-15.00    Bezoek dagbehandeling, eventueel kliniek.

15.00-16.00    Bezoek polikliniek en dossieronderzoek.

16.00-16.15    Nabespreking visitatoren

16.15-16.30    Slotbespreking met de vakgroep/maatschap

16.30-16.40    Evaluatie en afsluiting 

Huishoudelijk reglement

De visitatie zal plaats vinden volgens het huishoudelijk reglement dat door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is geaccordeerd. Het reglement is van het NVR-net te downloaden.

De visitatiecommissie gaat er van uit dat er gezorgd wordt voor:

 1. een vergaderruimte, die de gehele dag beschikbaar is voor de visitatiecommissie
 2. vrije beschikking over alle vakgroepleden Reumatologie gedurende
 3. de visitatiedag (dus geen spreekuren plannen op deze dag);
 4. een lunch en voldoende koffie/thee/frisdranken (ook voor de gesprekspartners).

Voor inhoudelijke vragen over de visitatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de visitatiecommissie.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met mevrouw T. van Leeuwen van het NVR-secretariaat, e-mail: info@nvr.nl

Kosten

Vanaf 2016 zullen de kosten van de visitatie doorberekend worden naar de te visiteren vakgroep zoals besloten is in de jaarvergadering van de NVR in 2016.

Met vriendelijke groet,
L. Burgemeister,
secretaris werkgroep kwaliteitsvisitaties reumatologie  l.burgemeister@reade.nl