KWALITEITSVISITATIE REUMATOLOGIE                                             

De praktijken reumatologie in Nederland worden regelmatig gevisiteerd, tenminste eenmaal in vijf jaar. Voor elke visitatie is er een commissie ad hoc bestaande uit leden van de werkgroep kwaliteitsvisitaties reumatologie.

De visitatie vindt plaats met hulp van het online visitatiesysteem ADAS.  Een half jaar voor de visitatiedatum ontvangt u een inlogcode voor het ADAS visitatiesysteem. In verband de voorbereiding door de visitatiecommissie ad hoc dienen alle gegevens uiterlijk 4 weken voor de visitatiedatum aangeleverd te zijn in ADAS.

Bij de visitatie staat het professioneel kwaliteitsprofiel centraal. Dit profiel bestaat uit vier kwaliteitsdomeinen, die bij de visitatie worden getoetst:

 1. Evaluatie van zorg
 2. Patiëntenperspectief
 3. Vakgroepfunctioneren
 4. Professionele ontwikkeling

Elk domein heeft zijn specifieke aspecten, die men kan toetsen door middel van voor dit doel ontworpen en gevalideerde meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten staan op de website van ADAS in de vorm van vragenlijsten, zoals de Medical Audits, de KISZ-lijst, de patiënten enquête en de Quickscan. De uitkomst van deze vragenlijsten leidt tot zelfevaluatie. De constateringen en conclusies kunt u zo aanwenden om de door u verstrekte zorg verder te verbeteren door middel van door u opgestelde verbeterplannen, die met de visitatiecommissie ad hoc zullen worden besproken tijdens de visitatiedag. De verbeterplannen kunt u als bijlage invoegen in ADAS via het kopje ‘Bijlagen’ in de bovenste horizontale balk.

De hoofdgevisiteerde vult de vragenlijsten in (Algemeen, Evaluatie van zorg, Vakgroepfunctioneren en Patiëntenperspectief), daarnaast nodigt de hoofdgevisiteerde externen uit (medische staf, Raad van Bestuur) en huisartsen om enquêtes in te vullen (zie verder).

De hoofdgevisiteerde en gevisiteerden vullen allen de Medical Audits, Dossiervoering en Quickscan en KISZlijst in.

De hoofdgevisiteerde ontvangt een algemene vragenlijst die hij/zij voor de gehele vakgroep moet invullen. Ook de agenda voor de visitatiedag moet de hoofdgevisiteerde via een bijlage online zetten voor de visiteurs.

Indien de visitatie betrekking heeft op meer dan één ziekenhuisorganisatie, dan wordt de hoofdgevisiteerde in de algemene vragenlijst verzocht de verlangde informatie betreffende dat ziekenhuis in te vullen.

De hoofdgevisiteerde krijgt ook de mogelijkheid enkele vragenlijsten of enquêtes om naar derden te sturen. Derden zijn hier: leden medische staf, raad van bestuur, huisartsen en patiënten. Van deze personen moeten dan namen en e-mail adressen opgegeven worden. Dit geschiedt online in het programma onder het kopje “derden”. Vervolgens worden automatisch e-mails naar deze derden gestuurd met inloggegevens. Met die gegevens kunnen zij de voor hen bedoelde vragenlijst of enquête online invullen.

Ook is het mogelijk de vragenlijsten te printen en na invulling de gegevens online in te vullen. Dit zal met name bij de patiëntenquête van toepassing zijn. Geadviseerd wordt om per reumatoloog 30 opeenvolgende patiënten een enquête te geven. Uw secretariaat dient van de patiëntenenquête een overzichtelijke samenvatting aan te leveren.

Voor de KISZ-lijst, de Quickscan en de Medical Audits geldt dat u eerst alle lijsten volledig moet invullen voordat de resultaten zichtbaar worden. Deze vragenlijsten/meetinstrumenten moeten door alle vakgroepleden worden ingevuld.

De KISZ-lijst en Quickscan worden – na individuele invulling –  gezamenlijk besproken  en verbeterplannen dienen opgesteld te worden.

Bij de medical audits moeten per onderwerp dossiers van patiënten die tussen de 2 en 5 jaar geleden voor het eerste op de polikliniek zijn gekomen worden geselecteerd. Iedere   reumatoloog beoordeelt in ieder geval 2 dossiers per onderwerp, waarbij het de voorkeur verdient om dossiers van een collega te beoordelen. In ADAS kun je een collega uitnodigen om dossiers van jou te beoordelen. De uitkomsten moeten in de vakgroep worden besproken en waar suboptimale zorg wordt geconstateerd wordt een verbeterplan opgesteld met duidelijk doelen, verantwoordelijken en een tijdspad voor verbetering. Dit verbeterplan kan worden bij gevoegd in ADAS als bijlage.

Bij het dossieronderzoek wordt er gekeken naar de dossiervoering en moeten er in ieder geval 5 dossiers per reumatoloog worden beoordeeld, waarbij het ook hier weer de voorkeur verdient om dossiers van een collega te beoordelen. Ook hier kun je in ADAS een collega uitnodigen om dossiers van jou te beoordelen De uitkomsten moeten in de vakgroep worden besproken en wanneer tekortkomingen worden geconstateerd wordt een verbeterplan opgesteld met duidelijk doelen, verantwoordelijken en een tijdspad voor verbetering. Dit verbeterplan kan worden bij gevoegd in ADAS als bijlage.

Tijdens de visitatiedag kan gevraagd worden inzage te geven in de notulen van vakgroepvergaderingen en van de complicatieregistratie. Deze dienen op de visitatiedag beschikbaar te zijn.

 

Beoordeling Kwaliteit

Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties NVR 2016.

Met de waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties NVR volgen we het advies van de Raad Kwaliteit vastgelegd in het document “Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties. Een leidraad voor wetenschappelijke verenigingen” dd 24 mei 2012. Dit document is door de werkgroep Kwaliteitsvisitaties waar nodig aangepast aan de huidige reumatologische praktijkvoering. In 4 kwaliteitsdomeinen zijn te objectiveren normen benoemd. In dit document hebben we de basisnorm benoemd. Waar vakgroepen willen aangeven dat zij excelleren (streefnorm) kunnen zij hiervoor ter beoordeling onderbouwing aandragen bij de commissie ad hoc.

Wanneer bij een kwaliteitsvisitatie wordt vastgesteld dat niet of niet volledig aan een norm wordt voldaan, komt er een vervolgactie van de commissie (aanbeveling, zwaarwegend advies of voorwaarde).

De normering is als volgt:

S Streefnorm                                     Benoemen wij niet

B Basisnorm                                      Goed, de norm

A Aanbevelingen                              Indien de praktijkvoering op 1 of meer onderdelen kan worden verbeterd. Aanbevelingen dienen binnen maximaal vijf jaar te zijn uitgevoerd.

ZA Zwaarwegende adviezen        Indien ten aanzien van 1 of meer onderdelen tekortkomingen zijn geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel zijn, maar die op kortere
termijn zouden moeten worden verbeterd.
Zwaarwegende adviezen dienen binnen maximaal twee jaar te zijn uitgevoerd.

V Voorwaarden                                 Indien ten aanzien van essentiële onderdelen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. Voorwaarden dienen binnen de tijd die de visitatiecommissie
aangeeft te zijn uitgevoerd, maar maximaal binnen zes maanden

“Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties. Een leidraad voor wetenschappelijke verenigingen”

Programma visitatiedag

Het is de bedoeling dat u aan de hand van het voorbeeld zelf het dagprogramma indeelt, aangevuld met de namen, de juiste titulatuur, alle voorletters, de juist gespelde achternaam en de functie van de personen met wie de gesprekken zullen worden gevoerd. Indien wijzigingen op het voorbeeldprogramma noodzakelijk zijn, dan moet u dat voorleggen aan de voorzitter van de visitatiecommissie. U wordt verzocht de volgende personen uit te nodigen voor een gesprek met de visitatiecommissie ad hoc:

 • een lid van de Raad van Bestuur of directie van uw ziekenhuis, eventueel samen met manager reumatologie (dit zijn “derden” dus een in te vullen online vragenlijst!)
 • een afgevaardigde van het stafbestuur (dit zijn “derden” dus een in te vullen online vragenlijst!),
 • een A(N)IOS,
 • van de maatschap interne en de maatschap orthopedie ieder een lid, die voldoende bekend zijn met het functioneren van uw maatschap c.q. vakgroep, (ook voor dezen is er een online vragenlijst)
 • een afvaardiging van bij uw afdeling betrokken reumaconsulent/verpleegkundig specialist/physician assistant, eventueel verpleegkundige van de dagbehandeling
 • een afvaardiging (bij voorkeur 2 personen) van de regionale huisartsen, gemandateerd door haar achterban. Wij verzoeken u de huisartsen te vragen zoveel mogelijk bij hun voorbereiding op de visitatie het ‘enquêteformulier voor huisartsen’ te gebruiken. Ook deze enquête is online beschikbaar. De huisartsen moeten dan ook met namen en e-mail adressen als “derden”worden opgegeven. Het verzoek om medewerking en het aanbieden van de enquête doet u met aan afzonderlijk aanbiedingsbericht waarin u goed herkenbaar bent door het instellingslogo en de namen van de vakgroepleden. Deze informatie is van belang om  de visitatiecommissie ad hoc in de gelegenheid te stellen de diverse reumatologiepraktijken in te kunnen vergelijken. Wanneer de enquêtes op papier zijn ingevuld wordt de vertegenwoordiger van de huisartsen gevraagd deze tijdens het gesprek met de visitatiecommissie ad hoc te overhandigen.
 •  Ter bevestiging kunt u alle genoemde personen het dagprogramma toezenden.

Voorbeeld dagprogramma

09.00-09.10    Ontvangst

09.010-09.30 Onderlinge voorbespreking visitatoren.

09.30-11.30    Gesprek met de vakgroep (bespreking vragenlijsten/verbeterplannen)

11.30-12.00    Gesprek met VRC’s, NP’s, PA’s

12.00-12.30    Gesprek met de huisarts

12.30-13.30    Lunch met de vakgroep.

Als er A(N)IOS zijn, eerst met A(N)IOS 15 minuten alleen.

13.30-14.00    Gesprek met afgevaardigden van stafbestuur, interne en orthopedie

14.00-14.30    Gesprek met RvB, manager reumatologie

14.30-15.00    Bezoek dagbehandeling, eventueel kliniek.

15.00-16.00    Bezoek polikliniek en dossieronderzoek.

16.00-16.15    Nabespreking visitatoren

16.15-16.30    Slotbespreking met de vakgroep/maatschap

16.30-16.40    Evaluatie en afsluiting 

Huishoudelijk reglement

De visitatie zal plaats vinden volgens het huishoudelijk reglement dat door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is geaccordeerd. Het reglement is van het NVR-net te downloaden.

De visitatiecommissie gaat er van uit dat er gezorgd wordt voor:

 1. een vergaderruimte, die de gehele dag beschikbaar is voor de visitatiecommissie
 2. vrije beschikking over alle vakgroepleden Reumatologie gedurende
 3. de visitatiedag (dus geen spreekuren plannen op deze dag);
 4. een lunch en voldoende koffie/thee/frisdranken (ook voor de gesprekspartners).

Voor inhoudelijke vragen over de visitatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de visitatiecommissie.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met mevrouw T. van Leeuwen van het NVR-secretariaat, e-mail: info@nvr.nl

Kosten

Vanaf 2016 zullen de kosten van de visitatie doorberekend worden naar de te visiteren vakgroep zoals besloten is in de jaarvergadering van de NVR in 2016.

Met vriendelijke groet,
L. Burgemeister,
secretaris werkgroep kwaliteitsvisitaties reumatologie  l.burgemeister@reade.nl

 

Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties NVR 2016

Met de waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties NVR volgen we het advies van de Raad Kwaliteit vastgelegd in het document ‘Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties. Een leidraad voor wetenschappelijke verenigingen’’ dd 24 mei 2012. Dit document is door de werkgroep Kwaliteitsvisitaties waar nodig aangepast aan de huidige reumatologische praktijkvoering. In 4 kwaliteitsdomeinen zijn te objectiveren normen benoemd. In dit document hebben we de basisnorm benoemd. Waar vakgroepen willen aangeven dat zij excelleren (streefnorm) kunnen zij hiervoor ter beoordeling onderbouwing aandragen bij de commissie ad hoc.

Wanneer bij een kwaliteitsvisitatie wordt vastgesteld dat niet of niet volledig aan een norm wordt voldaan, komt er een vervolgactie van de commissie (aanbeveling, zwaarwegend advies of voorwaarde).

De normering is als volgt:

S Streefnorm

benoemen wij niet

B Basisnorm.

Goed, de norm

A Aanbevelingen

Indien de praktijkvoering op 1 of meer onderdelen kan worden verbeterd. Aanbevelingen dienen binnen maximaal vijf jaar te zijn uitgevoerd.

ZA Zwaarwegende adviezen

Indien ten aanzien van 1 of meer onderdelen tekortkomingen zijn geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel zijn, maar die op kortere termijn zouden moeten worden verbeterd.

Zwaarwegende adviezen dienen binnen maximaal twee jaar te zijn uitgevoerd.

V Voorwaarden

Indien ten aanzien van essentiële onderdelen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. Voorwaarden dienen binnen de tijd die de visitatiecommissie aangeeft te zijn uitgevoerd, maar maximaal binnen zes maanden. 2

Kwaliteitsdomein: Evaluatie van zorg

 1. Dossiervoering

 De vakgroep heeft een papieren en of elektronisch patiëntendossier waarin de relevante informatie voor het geneeskundig handelen is vastgelegd (bijlage ad 1). (B)

 Het dossier vertoont incidenteel tekortkomingen wat betreft volledigheid en leesbaarheid. (A)

 Het dossier vertoont structureel (bij meer dan 50% van de dossiers) tekortkomingen wat betreft volledigheid en leesbaarheid. (ZA)

 Het dossier vertoont hiaten wat betreft volledigheid en leesbaarheid. Externe partijen hebben hierover klachten. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, onderzoek door de visitatiecommissie ad hoc. Bij 2-mans praktijk 10 dossiers, anders minimaal 15 dossiers.

 1. Kwaliteitsindicatoren

 De vakgroep is op de hoogte van actuele kwaliteitsindicatoren en zorgprocessen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en toetst hieraan eigen uitkomsten. Verbeteracties worden uitgevoerd. (B)

 De vakgroep is op de hoogte van de actuele kwaliteitsindicatoren en zorgprocessen, maar toetsing leidt niet tot verbeteracties. (A)

 De vakgroep is niet op de hoogte van de actuele kwaliteitsindicatoren en zorgprocessen of past deze niet toe . (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Complicatieregistratie

 De vakgroep heeft een complicatieregistratie en bespreekt structureel en regelmatig de uitkomsten en past beleid hierop aan. (B)

 Complicaties worden geregistreerd en besproken, maar leiden niet tot aantoonbare beleidsaanpassing. (A)

 Complicaties worden geregistreerd, maar niet systematisch besproken. (ZA)

 Er is geen structurele complicatieregistratie. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, onderzoek door de visitatiecommissie

 1. ziekenhuisbrede patiëntenbesprekingen (KPC; necrologiebespreking)

 De vakgroep neemt deel aan voor hen relevante ziekenhuisbrede patiëntenbesprekingen. (B)

 De vakgroep neemt niet deel aan voor hen relevante ziekenhuisbrede patiëntenbesprekingen. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf

 1. Melden van incidenten in de patiëntenzorg

 De vakgroep meldt incidenten, analyseert en bespreekt de meldingen en voert verbeteracties uit. (B)

 De vakgroep meldt incidenten, analyseert en bespreekt de meldingen maar voert geen verbeteracties uit. (A)

 De vakgroep meldt incidenten maar analyseert en bespreekt de meldingen niet en voert geen verbeteracties uit. (ZA)

 De vakgroep meldt incidenten niet. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf, management/RvB

 1. Continuïteit patiëntenzorg 3

 

 Er is een adequate dienstregeling met goede bereikbaarheid en een goed gestructureerde overdracht. (B)

 Er is een adequate dienstregeling met goede bereikbaarheid maar er is geen structurele overdracht. (A)

 De dienstregeling en/of goede bereikbaarheid schiet incidenteel tekort. (ZA)

 Er is geen dienstregeling of goede bereikbaarheid. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf, management/RvB

 1. Multidisciplinair overleg

 Er zijn gestructureerd besprekingen met andere disciplines of health professionals en er worden aantekeningen van gemaakt. Verbeteracties worden opgesteld. (B)

 Besprekingen met andere disciplines vinden ad hoc plaats maar er worden onvoldoende aantekeningen van gemaakt en/of geen verbeteracties opgesteld. (A)

 Besprekingen met andere disciplines vinden niet plaats. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf, health professionals

 1. Naleven van de richtlijnen (Medical Audits)

 De richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging worden nagekomen en er wordt slechts beargumenteerd van afgeweken. Evaluatie vindt structureel plaats.(B)

 De richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging worden nagekomen en er wordt slechts beargumenteerd van afgeweken. Evaluatie vindt niet structureel plaats.(A)

 De richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging worden onvoldoende nagekomen of er wordt niet beargumenteerd van afgeweken. Evaluatie vindt niet structureel plaats (ZA)

 De richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging worden niet nagekomen. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, onderzoek door de visitatiecommissie

 1. Prospectieve risico inventarisatie

 Bij introductie of aanpassing van onderzoeksapparatuur of behandeling kijkt de vakgroep tevoren naar technische, procedurele, personele en organisatorische veranderingen. (B)

 Bij introductie of aanpassing van onderzoeksapparatuur of behandeling kijkt de vakgroep tevoren onvoldoende naar technische, procedurele, personele en organisatorische veranderingen. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, management/RvB 4

Kwaliteitsdomein: Vakgroepfunctioneren

 1. Quickscan

 De vakgroep voert de Quickscan van het vakgroepsfunctioneren tenminste iedere vijf jaar uit en analyseert de uitkomsten, stelt verbeterplannen op en voert die uit.(B)

 De Quickscan wordt tenminste iedere vijf jaar uitgevoerd, de resultaten worden besproken maar er worden geen verbeteracties vastgesteld en uitgevoerd. (A)

 De Quickscan wordt tenminste iedere vijf jaar uitgevoerd, maar de resultaten worden niet besproken. (ZA)

 De Quickscan wordt niet uitgevoerd, de vakgroep evalueert haar functioneren ook niet op andere wijze. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. (Meerjaren)beleidsplan/jaarverslag

 De vakgroep heeft een eigen, kwalitatief goed en actueel (meerjaren) beleidsplan en een jaarverslag dat voldoet aan de normen van de NVR (bijlage ad 11). Dit is afgestemd met de instelling. (B)

 De vakgroep heeft geen kwalitatief goed(meerjaren)beleidsplan of geen beleidsplan en/of jaarverslag dat voldoet aan de normen van de NVR, of afstemming met de instelling is onvoldoende. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Vakgroepvergaderingen.

 Er worden gestructureerde vakgroepvergaderingen gehouden en genotuleerd en de uitvoering van de besluiten wordt gemonitord. (B)

 Er worden gestructureerde vakgroepvergaderingen gehouden en genotuleerd, maar de uitvoering van de besluiten wordt niet gemonitord.(A)

 Er worden vakgroepvergaderingen gehouden, maar zonder duidelijke structuur, notulen en verslaglegging. (ZA)

 Er worden geen vakgroepvergaderingen gehouden. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Belasting/belastbaarheid

 De verdeling van de individuele belasting/werklast komt met regelmaat aan de orde in de vakgroep en leidt tot aanpassing/verandering. (B)

 De verdeling van de individuele belasting/werklast komt aan de orde in de vakgroep maar leidt niet tot aanpassing/verandering. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Contacten intern

 De vakgroep onderhoudt contacten met collega’s in het ziekenhuis en neemt deel aan stafcommissies. (B)

 De vakgroep onderhoudt onvoldoende contacten met collega’s in het ziekenhuis of onderhoudt wel contacten maar neemt geen deel aan stafcommissies. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf

 1. Contacten extern

 De vakgroep onderhoudt contacten met huisartsen.(B)

 De vakgroep onderhoudt weinig of geen contacten met huisartsen. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, huisartsen

 1. Onderlinge afspraken over beleid (bv zorgpaden, diensten, medicatiebeleid): 5

 

 De vakgroepleden houden zich aan het onderling afgesproken beleid en hebben een systeem om dat beleid regelmatig te evalueren en te verbeteren. (B)

 De vakgroepleden houden zich aan het onderling afgesproken beleid maar hebben geen systeem om dat beleid regelmatig te evalueren en te verbeteren of houden zich niet aan het onderling afgesproken beleid. (A)

 Er zijn geen onderlinge afspraken over beleid. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Openheid over incidenten

 De patiënt wordt geïnformeerd over de aard en toedracht van incidenten met gevolgen voor de patiënt, dit wordt vastgelegd in het medisch dossier van patiënt. (B)

 De patiënt wordt geïnformeerd over de aard en toedracht van incidenten met gevolgen voor de patiënt maar dit wordt onvoldoende vastgelegd in het medisch dossier van patiënt. (A)

 De patiënt wordt beperkt geïnformeerd over de aard en toedracht van incidenten met gevolgen voor de patiënt en dit wordt onvoldoende vastgelegd in het medisch dossier van patiënt. (ZA)

 De patiënt wordt niet geïnformeerd over de aard en toedracht van incidenten met gevolgen voor de patiënt en dit wordt niet vastgelegd in het medisch dossier van patiënt. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf, management/RvB

 1. Melden aan Stafbestuur en Raad van bestuur

 De vakgroep meldt meteen aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur indien een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verband houdend met de zorgverlening tegen (een van) hen is aangespannen en bewandelt gezamenlijk het juridische traject.(B)

 De vakgroep meldt aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur indien een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verband houdend met de zorgverlening tegen (een van) hen is aangespannen maar maakt geen gebruikt van de juridische afdeling van het ziekenhuis. (A)

 De vakgroep meldt niet aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur indien een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verband houdend met de zorgverlening tegen (een van) hen is aangespannen. (ZA)

 De vakgroepleden melden niet aan het stafbestuur en aan de raad van bestuur noch aan elkaar indien een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure verband houdend met de zorgverlening tegen (een van) hen is aangespannen. (V)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep. medische staf, management/RvB 6

Kwaliteitsdomein: Patiëntenperspectief.

 1. Patiëntenperspectief in kaart (laten)brengen (middels enquêtes)

 De vakgroep brengt het patiëntenperspectief in kaart, bespreekt de uitkomsten en gebruikt deze om verbeteracties uit te voeren. (B)

 De vakgroep brengt het patiëntenperspectief in kaart, bespreekt de uitkomsten maar gebruikt deze niet om verbeteracties uit te voeren. (A)

 De vakgroep brengt het patiëntenperspectief niet in kaart of bespreekt de uitkomsten niet om verbeteracties uit te voeren. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, patiëntenenquêtes

 1. Klachten en juridische procedures verbandhoudend met zorgverlening

 De vakgroep maakt gebruik van regelingen die zijn ingebed in de organisatie om de uitkomsten van klachten en of civiel-, straf- of tuchtrechterlijke procedures verband houdend met de zorgverlening en professionaliteit te analyseren en te bespreken, verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. (B)

 De vakgroep maakt gebruik van regelingen die zijn ingebed in de organisatie om de uitkomsten van klachten en of civiel-, straf- of tuchtrechterlijke procedures verband houdend met de zorgverlening en professionaliteit te analyseren en te bespreken, maar gebruikt deze niet om verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. (A)

 De vakgroep maakt gebruik van regelingen die zijn ingebed in de organisatie om de uitkomsten van klachten en of civiel-, straf- of tuchtrechterlijke procedures verband houdend met de zorgverlening en professionaliteit te analyseren, maar bespreekt de uitkomsten niet en gebruikt deze niet om verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, management/RvB

 1. Klachten en signalen van onvrede.

 De vakgroep registreert klachten van patiënten en verzamelt suggesties voor verbetering, bespreekt deze en stelt verbeteracties op. (B)

 De vakgroep registreert klachten van patiënten en verzamelt suggesties voor verbetering, maar bespreekt deze niet of stelt geen verbeteracties op. (A)

 De vakgroep registreert geen klachten van patiënten en verzamelt geen suggesties voor verbetering. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, patiëntenenquête

 1. De toegangstijd en wachttijd diagnostiek en behandeling (Treeknorm)

 De toegangstijd en wachttijd diagnostiek en behandeling wordt doorlopend gemonitord en leidt tot verbetering door aanpassing van beleid. (B)

 De toegangstijd en wachttijd diagnostiek en behandeling wordt doorlopend gemonitord maar leidt niet tot verbetering door aanpassing van beleid. (A)

 De toegangstijd en wachttijd diagnostiek en behandeling wordt onvoldoende gemonitord om beleidsaanpassingen te kunnen rechtvaardigen. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, management/RvB

 1. Veiligheid

 De vakgroep geeft aan patiënten en andere belanghebbenden informatie over risico’s van medicatie, ingrepen of behandeling anderszins. (B)

 De vakgroep geeft aan patiënten en andere belanghebbenden onvoldoende informatie over risico’s van medicatie, ingrepen of behandeling anderszins. (A)

 De vakgroep geeft aan patiënten en andere belanghebbenden geen informatie over risico’s van medicatie, ingrepen of behandeling anderszins. (ZA)

7

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

Kwaliteitsdomein: Professionele ontwikkeling

 1. Kennisdeling (t.a.v. vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, wetenschap en innovatie en opleiding en onderwijs)

 De vakgroep besteedt systematisch aandacht aan de professionele ontwikkeling van haar vakgroepleden en zorgt ervoor dat individuele kennis en kwaliteiten ten goede komen aan alle vakgroepleden en alle patiënten van de vakgroep en evalueert het systeem regelmatig. (B)

 Er zijn geen afspraken die ervoor zorgen dat individuele kennis en kwaliteiten ten goede komen aan alle vakgroepleden en alle patiënten van de vakgroep of er zijn wel afspraken maar evaluatie vindt niet regelmatig plaats. (A)

 Individuele kennis en kwaliteiten zijn niet op elkaar afgestemd en leidt tot een wisselend beleid binnen de vakgroep. (ZA)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep

 1. Individueel functioneren

 De leden van de vakgroep doen mee aan een systeem om periodiek het individueel functioneren te evalueren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren. (B)

 In het ziekenhuis is een systeem om periodiek het individueel functioneren te evalueren maar de vakgroepleden doen daar (nog) niet aan mee. (A)

Informatie voor dit item komt van: de vakgroep, medische staf 8

Bijlagen:

Ad 1

Minimale onderdelen dossier:

 Diagnose en/of reden van komst (diagnostiek, behandeling etc)

 In iedere geval 1 keer anamnese en lichamelijk onderzoek

 Gegevens over beloop

 Relevante ziekteactiviteitmeting

 Actuele medicatie

 Overzicht: diagnose en gevoerde beleid (overzicht DMARDs, operaties en voorgeschiedenis)

 Brief + jaarlijks herhalingsbrief met daarin tenminste conclusie en/of diagnose, actuele behandeling en bijwerkingen van medicatie

 Het moet duidelijk zijn wie aantekeningen maakt

 Mededelingen/informatie aan patiënt (WGBO)

Ad 11

Minimale onderdelen jaarverslag:

 Kwantitatieve gegevens

 Kwalitatieve gegevens zoals resultaten van periodieke toetsing dmv kwaliteitsinstrumenten

 Personele en organisatorische aspecten

 Patiëntgebonden ontwikkelingen binnen de afdeling

 Participatie in ziekenhuis- en stafactiviteiten

 Onderwijs en nascholing

 Complicatieregistratie

 Realisatie van jaarplan

 Klachten en VIM meldingen