Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

CGR

Wat mag en mag niet in de relatie arts-farmaceutische industrie?

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (Stichting CGR) is in 1998 opgericht en is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren. Bij het toezicht op het gebied van geneesmiddelenreclame staat de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en haar nadere uitwerkingen centraal.

In de Stichting Code Geneesmiddelenreclame nemen de volgende organisaties deel:

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst
 • Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie
 • Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland
 • Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

De CGR heeft in januari 2005 een handreiking uitgegeven met als titel: “Wat mag en mag niet in de relatie arts-farmaceutische industrie?” Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie acht deze handreiking van groot belang en heeft de handreiking daarom op het besloten deel van NVR-net gezet. De handreiking is een uittreksel van de uitgebreide informatie die te vinden is op de website van de CGR: www.cgr.nl

Voor meer informatie

Stichting Code Geneesmiddelenreclame

Postbus 922, 2800 AX Gouda
Hanzeweg 14 (5de verdieping), 2803 MC Gouda
Telefoon: 0182 – 750 360
Fax: 0182 – 536 892
E-mail: cgr@cgr.nl
Internet: www.cgr.nl

Handreiking: “Wat mag en mag niet in de relatie arts-farmaceutische industrie?”

De spelregels

1. Geschenken

Wat mag u aannemen?

Een cadeau van “geringe waarde” dat van betekenis is voor de geneeskunde

Wat betekent dat?

 1. Waarde is maximaal € 50 per keer, met een maximum van € 150 per jaar, per therapeutische klasse, per bedrijf
 2. Het geschenk is van nut in de uitoefening van uw beroep

2. Gastvrijheid bij congressen, symposia, promotionele bijeenkomsten

Wat is toegestaan?

Vergoeding van de kosten van gastvrijheid is toegestaan mits:

 1. Het bedrag binnen redelijke perken blijft
 2. De gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst

Wat betekent dat?

Maximumbedrag van de vergoeding van kosten is afhankelijk van de aard van de bijeenkomst:

Wetenschappelijke bijeenkomst (bijv. geaccrediteerd of door CGR beoordeeld):

max. € 500 (max. € 1500 per therapeutische klasse per jaar)

Niet-wetenschappelijke bijeenkomst:

max. € 50 (max. € 150 per therapeutische klasse per jaar)

Genoemde maxima gelden niet indien de arts zelf tenminste 50 % van de kosten betaalt. Let op: dit geldt alleen bij bepaalde bijeenkomsten (zie www.cgr.nl)

Welke kosten mogen worden vergoed?

Alleen reis-, verblijf en inschrijvingskosten. Géén verdere sociale activiteiten.

Buitenland?

Nee, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is!

Voorbeeld: internationaal congres, directe relatie onderwerp-locatie.

Partners?

Nee! (alle kosten voor partners komen volledig voor eigen rekening)

3. Dienstverlening van artsen aan de farmaceutische industrie

Wat zijn de uitgangspunten voor correcte dienstverlening?

 • Transparantie (duidelijkheid voor buitenstaanders en collega’s)
 • Er is sprake van een reële dienst en reële vergoeding
 • Geen omzeiling van de regels voor gunstbetoon

Wat betekent dat?

 1. Er is een schriftelijke overeenkomst (1 document)
 2. Duidelijke vastlegging van de wederzijdse rechten en plichten en van de doelstelling van de dienstverlening
 3. Uw prestatie heeft reële betekenis voor het bedrijf
 4. Er is een reële verhouding tussen de prestatie en de financiële vergoeding
 • Aansluiting bij CTG uurtarief
 • Reële tijdsbesteding

4. Geneesmiddelenonderzoek

Maak onderscheid tussen onderzoek dat WMO en niet-WMO-plichtig is (wel of niet onderworpen aan de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen)

Waarop letten bij WMO-onderzoek?

 1. Is er goedkeuring van een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC)?
 2. Is de financiële vergoeding in reële verhouding tot de geleverde prestatie?
 3. Zijn de afspraken schriftelijk vastgelegd?

Waarop letten bij niet-WMO-onderzoek?

 1. Heeft bedrijf een door CGR goedgekeurde interne procedure (zie www.cgr.nl)? Zo nee, is onderzoek individueel door CGR goedgekeurd?
 2. Is er een duidelijke schriftelijke overeenkomst?
 3. Is de financiële vergoeding in reële verhouding tot de geleverde prestatie?
 • Aansluiting bij CTG uurtarief
 • Reële tijdsbesteding

5. Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties

Per 1 januari 2012 zijn de “Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties” in werking getreden. In deze gedragsregels is bepaald dat dienstverlenings- en sponsoringsovereenkomsten tussen (samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren en vergunninghouders openbaar moeten worden gemaakt. Voor meer informatie hierover kunt terecht op de website van de CGR: www.cgr.nl