Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Totstandkoming richtlijnen, standpunten

Het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie krijgt onder andere gestalte in de vorm van de activiteiten van de werkgroep visitatie reumatologenpraktijken, het organiseren en accrediteren van bij- en nascholing, het opstellen en hanteren van eindtermen voor de opleiding tot reumatoloog en het doen uitgeven van richtlijnen en standpunten. De reumatoloog wordt geconfronteerd met nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen en medicijnen. Een richtlijn of standpunt heeft dan als doel om de beschikbare informatie overzichtelijk en beknopt weer te geven. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie houden de commissie kwaliteit en de werkgroep richtlijnen zich bezig met het (cöordineren) van richtlijnontwikkeling.

Beleidsnotitie Patiëntenparticipatie richtlijnen

Op deze website komen aan de orde:

  • richtlijnen
  • standpunten

Richtlijn

Een richtlijn is een samenstelling van algemeen aanvaarde aanwijzingen voor het medisch handelen op een bepaald onderdeel van de zorg. Richtlijnen beogen een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk en tegelijkertijd zo flexibel te zijn dat, afhankelijk van de patiënt en de situatie, van de richtlijn kan worden afgeweken om aan individuele behoeften tegemoet te komen. Als synoniem voor richtlijnen kan de term ‘aanbevelingen’ worden gebruikt.

Standpunt

Een standpunt geeft een voorlopig advies hoe te handelen in situaties waarin nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn om een bepaalde gedragslijn meer beargumenteerd door te voeren. Veelal gaat het hierbij om actuele ontwikkelingen in het vakgebied waarbij stellingname gewenst is.

Literatuur

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijnontwikkeling binnen het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO: handleiding voor de werkgroep. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 1999.

Richtlijnen

Procedure goedkeuren NVR-richtlijnen

Stap 1: Opstellen conceptrichtlijn door werkgroep
Stap 2: Commissie kwaliteit beoordeelt conceptrichtlijn

  • Akkoord: ga naar stap 3
  • Niet akkoord: ga terug naar stap 1. Opstellers dienen concept aan te passen.

Stap 3: De conceptrichtlijn wordt op NVR-net geplaatst en naar de leden gestuurd. Reactietermijn is 1 maand. De commentaren worden door de richtlijnontwikkelaars verwerkt. De richtlijnontwikkelaars tekenen allen voor akkoord t.a.v. het ontstane concept.
Stap 4: NVR-bestuur beoordeelt het concept en besluit of het geschikt is om voor te leggen aan de algemene ledenvergadering

  • Akkoord: ga naar stap 5
  • Niet akkoord: commissie kwaliteit en bestuur trachten consensus te bereiken. Anders beslist het bestuur.

Stap 5: De conceptrichtlijn wordt besluitvormend voorgelegd aan de algemene ledenvergadering

  • Algemene ledenvergadering akkoord: er is een richtlijn.
  • Algemene ledenvergadering niet akkoord: bestuur laat de conceptrichtlijn aanpassen door de commissie kwaliteit conform het oordeel van de meerderheid van de leden. Het bestuur besluit of de richtlijn definitief is.

Procedure goedkeuren multidisciplinaire richtlijnen waar de NVR bij betrokken is d.m.v. een vertegenwoordiger

Stap 1: NVR-bestuur stelt vast of er een reumatoloog namens de NVR deelneemt aan het ontwikkelen van de richtlijn of op persoonlijke titel. In het laatste geval is er geen verdere procedure.
Stap 2: NVR-bestuur zoekt een vertegenwoordiger van de NVR voor de richtlijncommissie.
Stap 3: Concepten worden beoordeeld door het NVR-bestuur met consultatie van de vertegenwoordiger.
Stap 4: Eindversie van de richtlijn wordt geautoriseerd door het NVR-bestuur na consultatie van de vertegenwoordiger.

In de gehele procedure behoud het NVR-bestuur zich het recht voor de NVR-vertegenwoordiger terug te trekken danwel de richtlijn niet te autoriseren.

Procedure goedkeuren multidisciplinaire richtlijnen waar de NVR een grote betrokkenheid bij heeft

Het gaat bijvoorbeeld om een CBO-richtlijn reumatoïde artrits. Zie ‘Procedure goedkeuren NVR-richtlijnen’.

Procedure goedkeuren richtlijnen waar de NVR niet bij betrokken is geweest, maar wel om een oordeel wordt gevraagd

Het bestuur beoordeelt de richtlijn.

CBO-richtlijnen

Door reumatologen wordt meegewerkt aan het tot stand komen van voor de beroepsgroep relevante richtlijnen onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO te Utrecht. Voor de volledige tekst van de CBO-richtlijnen met literatuurverwijzingen, wordt verwezen naar http://www.cbo.nl/. De CBO-richtlijnen zijn ook te bestellen via http://www.richtlijnonline.nl/

Verantwoordelijkheid

Met uitzondering van de CBO-richtlijnen, zijn de op deze website opgenomen richtlijnen en standpunten ontstaan onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Het beheren, evalueren en eventueel aanpassen van de richtlijnen en standpunten geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, die dit voor de dagelijkse gang van zaken heeft uitbesteed aan de commissie kwaliteit.

Standpunten

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met reumatische ziekten kunnen het noodzakelijk maken dat de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie een standpunt inneemt. Het gaat dan om situaties waarin er nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens en ervaringen uit de praktijk zijn die het mogelijk maken om een ‘richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie’ op te kunnen stellen, maar waarbij toch de mening van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie gewenst is en het opstellen van een richtlijn teveel tijd kost.

Die mening kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als overheidsinstanties willen overgaan tot vergoeding van een nieuw geneesmiddel.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zal doorgaans aan enkele deskundigen vragen haar te adviseren over het in te nemen standpunt. Het voorstel van de deskundigen wordt besproken door het bestuur en wordt – al dan niet na herziening – vastgesteld door het bestuur als zijnde het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Disclaimer

De door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie gepubliceerde richtlijnen en standpunten zijn met name bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van reumatologen. Richtlijnen en standpunten hebben een functie bij het transparant maken van de zorg en het komen tot uniformiteit in diagnostiek en behandeling.

Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de richtlijnen en standpunten worden afgeweken. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie adviseert een ieder om per patiënt of situatie schriftelijk en met opgave van reden vast te leggen waarom er wordt afgeweken van een richtlijn of standpunt.

De inhoud van de richtlijnen en de standpunten kan wijzigen in de loop van de tijd.

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie wijst er op dat aan gepubliceerde richtlijnen en standpunten, geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Richtlijnen en standpunten zijn geen wettelijke voorschriften.