Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Verzoek aanleveren COVID-19 gerelateerde kennisvragen voor herziening gezamenlijke COVID-19 kennisagenda

In juli 2020 is de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten gestart met de ontwikkeling van een landelijke COVID-kennisagenda over medisch specialistische zorg. Een intensief proces waar veel partijen aan hebben bijgedragen. En met succes: de multidisciplinaire COVID-kennisagenda is op 21 januari 2021 aangeboden aan de DG van VWS en gepubliceerd op de website van de Federatie. Momenteel wordt met ZonMw gewerkt aan een opzet voor uitwerking van diverse hiaten van de COVID-kennisagenda. Deze is gericht op het beantwoorden van de vragen vanuit bestaande cohorten, studies en samenwerkingsverbanden.

Mede door de snelheid van ontwikkelingen en urgentie van de vragen, wordt er direct gestart met een update van de kennisagenda. Dit houdt onder andere in dat kennishiaten waar onderzoek naar loopt en kennishiaten die niet meer relevant zijn van de kennisagenda worden verwijderd. De top-10 COVID en top-5 non-COVID zal daarna worden aangevuld met kennishiaten die opnieuw worden geïnventariseerd en geprioriteerd.

Wij willen u daarom vragen om kennishiaten op het gebied van medisch specialistische zorg te formuleren die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak, gerelateerd aan de zorg van COVID-19. U wordt gevraagd om bij het formuleren van de vraag de te onderzoeken patiëntenpopulatie, interventie, determinanten en/of uitkomsten te noemen. U kunt een korte toelichting geven bij de vraag om aan te geven waarom dit een relevant kennishiaat is. Tevens vragen we u om aan te geven bij welk thema dit kennishiaat het beste past: infectiepreventie & vaccinatie, pathogenese, diagnostiek, behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus), prognose of nazorg van COVID-19, of bij de gevolgen van COVID-19 op reguliere zorg. De kennishiaten moeten breed worden gedragen binnen uw beroepsgroep/organisatie en medisch specialistische zorg omvatten.

Kennishiaten die in de vorige ronde zijn ingediend en niet in de top 10 COVID of top 5 non-COVID terecht zijn gekomen, moeten opnieuw worden ingediend om in de prioritering te worden meegenomen.

Bij de prioritering van de onderwerpen worden onderstaande criteria meegenomen.

  • Gezondheidswinst: de mogelijk te behalen winst op voor patiënten relevante uitkomsten en de winst die de interventie kan hebben op de ziektelast.
  • Maatschappelijke relevantie: de mogelijk te behalen winst voor de maatschappij, bijvoorbeeld het wegnemen van angstgevoelens, terugkeer naar werk, kostenreductie.
  • Volume: het aantal patiënten, het aantal behandelingen en het aantal testen in Nederland waarop de kennisvraag betrekking heeft.
  • Toegevoegde waarde: is het onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden? Zijn er lopende en/of afgeronde studies, een review of beschikbaar bewijs vanuit kwaliteitsregistraties welke de vraag al kunnen beantwoorden? Wat voegt de studie toe aan de bestaande literatuur?
  • Praktijkvariatie: is er sprake van praktijkvariatie; wordt in verschillende ziekenhuizen de behandeling aangeboden?
  • Onderzoekbaarheid en haalbaarheid: zijn er genoeg patiënten om binnen de gestelde termijn voldoende patiënteninclusie te realiseren?
  • Multidisciplinair: kan het onderzoek met verschillende disciplines worden uitgevoerd? Dit is geen voorwaarde, maar een pre. Indien het onderzoek monodisciplinair is, is het het streven om het onderzoek multicenter uit te voeren.
  • Multicenter: kan het onderzoek in verschillende ziekenhuizen worden uitgevoerd?

De kennisagenda zal vóór de zomer van 2021 worden opgeleverd, dus het is een snel proces. U wordt verzocht om de kennisvragen vóór 15 maart 2021 aan te leveren bij de NVR (info@nvr.nl) via het word document.

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 01-03-2021